Stockholm-Djurgården
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Miljökommitténs arbetsplan för 2021

Hösten 2020 utsåg vår klubb en Miljökommitté. Den hade föregåtts av diskussioner bland medlemmarna om betydelsen av att klubben engagerar sig i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Den nybildade kommittén har fått följande ledamöter: Anders Johansson, ordförande, Gunilla Östberg, Peder Halling och Simon Tyleborn. Kommittén ansåg tidigt att det var viktigt att förankra sitt arbete bland klubbens medlemmar. En inledande enkät genomfördes därför i början av år 2021. Den gav till resultat att en majoritet ansåg att det är mycket viktigt att klubben engagerar sig i miljöfrågor. Kommittén bestämde därför att i ett första steg informera och utbilda medlemmarna och i ett andra steg skulle kommittén starta miljö- och hållbarhetsprojekt, som är kopplade till Djurgården och Nationalstadsparken.
En andra enkät bland medlemmarna genomfördes under våren 2021. Enkäten begränsades till projekt inom ramen för biologisk mångfald. Som projektförslag fanns placering av bihotell, bekämpning av invasiva arter, flera aktiviteter inom det så kallade Östersjöprojektet som till exempel rensning av stränder från skräp.
Resultatet av denna andra enkät, besvarad av drygt hälften av klubbens medlemmar, var att projekten bihotell och rensning av stränder inom Östersjöprojektet fick flest röster.

Rotaract engagerade
Miljökommittén vill att också Rotaracts medlemmar får utbildning och information om hållbar livsstil. Ett första steg i den riktningen har tagits i början av april 2021.

Miljöaktiviteter under våren 2021
Miljökommittén kommer att deltaga i den sedvanliga Vårstädningsdagen på Djurgården onsdag 19 maj med start kl 17.30 samt genomföra en Vårvandring på Djurgården torsdagen 27 maj med start kl 17.00. Inbjudan till dessa aktiviteter sänds ut separat till medlemmarna, där man också anmäler sig. Vårvandringen äger rum under ledning av Henrik Waldenström.

Efter sommaren
Efter sommaruppehållet kommer Gunilla Östberg att vid ett fredagsmöte informera och utbilda medlemmarna i ämnet Hållbar livsstil. Då hoppas vi att vi kan vara tillbaka i vår klubblokal på Västra Trädgårdsgatan.