Umeå City Första Frukost
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Cathrin Alenskär

Klubbens inriktning

Vi utgår från Rotarys grundläggande värden (www.rotary.se). Rotary är en internationell organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen. Umeå City första frukostklubbs medlemmars gör skillnad lokalt och globalt. Tillsammans med andra klubbar inriktar vi oss mot dagens mest angelägna utmaningar. I vår närregion samverkar vi aktivt med Vännäs, Umeå Södra och Umeå RK. Vi är aktiva inom vårt Rotarydistrikt 2320, Rotary Sverige och Rotary internationellt. Genom att vara medlem i Umeå City första frukostklubb kan vi tillsammans bidra till förändring, samtidigt som vi får ett personligt mervärde och livslång vänskap på köpet. Umeå City Första Frukost Rotary Klubbs löpande verksamhet vilar på tre ben; Rotarys grundläggande värden, fysisk aktivitet och ett frukostmöte varje fredag med aktuella och intressanta föredrag. Frukostmötet är starten för varje medlems engagemang i Rotary. 

 

Vision

Vi verkar i Rotarys anda, och skapar en stimulerande och hälsofrämjande verksamhet för medlemmarna.

 

Mål på kort sikt 2021/2022

·       Återstarta klubbens fysiska frukostmöten i takt med att Coronapandemin tillåter det.

·       Erbjuda trevliga och intressanta frukostträffar så att våra medlemmar har hög närvaro och aktivitetsnivå i klubben.

·       Synliggöra och bidra till Rotarys verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

·       Göra en pilotsatsning på RYLA; Rotary Youth Leadership Awards.

 

Medlemsvärvning

·       Vår ambition är att antalet aktiva medlemmar skall vara c:a 60, exklusive de som är närvarobefriade enligt 85-regeln. Vi ser över medlemsantalet löpande.

·       Vi strävar efter jämlikhet inklusive jämställdhet och mångfald bland våra medlemmar, och vi strävar efter att medlemmarna kommer från ett representativt urval av Umeås yrkesgrupper.

·       Vid inval beaktas särskilt den blivande medlemmens deltagande i klubbens motionsaktiviteter.

·       Inval av nya medlemmar föreslås av medlemsgruppen till styrelsen.

 

Medlemsvård

·       Före frukost ska varje besökare hälsas välkommen, skriva in sig på närvarolistan och betala/lämna frukostbiljett till någon av morgonvärdarna.

·       Morgonvärdarna presenterar i början av frukostmötet antalet besökande gäster och medlemmar samt deltagande på beach, bad och gym.

·       Morgonvärdarna presenterar också dagens föredragshållare.

·       Vi uppmuntrar fler medlemmar att ta på sig klubbuppdrag.

·       Varje ny medlem ska ha en fadder under ett år.

·       Medlemsgruppen ger information gällande medlemsfrågor.

Gästvård

·       Varje morgongäst ska ha en värd. Gästen får möjlighet att kort presentera sig på mötet.

·       Varje termin bör varje medlem ta med minst en gäst utifrån.

 

Föreläsningar

·       Föreläsningarna ska vara aktuella, ge allmänbildning och får gärna ha inriktning mot yrkes-och näringsliv men inte vara direkta säljföredrag.

·       Föreläsningarna är c:a 15 minuter lång med 5 minuter för frågor och diskussion.

·       1 gång per termin är det avsatt tid för IKSU som erbjuder föredrag om sin verksamhet.

 

Styrelsearbete/Ekonomi

·       Styrelsemöte hålls varje månad med uppehåll i juli (minst 9 protokollförda möten).

·       Styrelsemöte hålls på IKSU eller i annan lokal som bestäms av styrelsen.

·       Genomgång av fonder samt resultat och balansräkning görs på vart annat styrelsemöte.

 

Rotaryaktiviteter

·       Klubben följer de minimikrav som ställs vad gäller betalningar till Rotary centralt.

·       I den mån som är möjlig är styrelsen representerad på distriktssammankomster och utbildningar, för erfarenhetsutbyten och för nätverksbyggande.

·       Vi fortsätter att utse och uppmärksamma vardagshjältar med diplom och bidrag för årets Omtanke utan baktanke. Styrelsen jobbar fram generella kriterier för priset som baseras på Rotarys värdegrund. Styrelsen tar fram specifika kriterier för verksamhetsårets pris. Därefter lyfts nomineringar från medlemmarna till styrelsen utifrån framtagna kriterier till diskussion och beslut.

·       Vi stimulerar utbytet med andra klubbar lokalt, regional och globalt.

 

Projekt

·       Klubben arbetar med två projekt: Sri Lanka – hem för funktionsvarierade, som internationell satsning och ett lokalt projekt inom ramen för Rotarys RYLA-koncept.

·       Vi ger skolprojektet i Ghana fortsatt stöd med hjälp av tidigare fonderade medel till punktinsatser.

 

Övriga aktiviteter

·       En gemensam friskvårdsaktivitet hålls per termin. IKSU:s instruktörer står för upplägg.

·       Klubbmästerskap i golf som samarrangemang med övriga Rotaryklubbar i Umeåregionen.

·       Erbjuda en större aktivitet per kvartal för hela klubben utanför ordinarie frukostmöte.

 

Umeå 20 juni 2021

Cathrin Alenskär

President UCFFRK verksamhetsåret 2021/2022