Göteborg-Kungsporten
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - Nakamtenga, Burkina Faso


Göteborg-Kungsporten RK´s långtidsprojekt i byn Nakamtenga i Burkina Faso
Vill ni vet mer om Yennenga Progress så klicka på länken som följer: Yennenga Progress


Mötet med byn Nakamtenga, Burkina Faso.

28 oktober, 2014

Burkina Faso ligger i Västafrikas inland med en yta på ca 274 000 km2. Av de 16 miljoner invånarna bor ca 80 % på landsbygden under mycket fattiga och primitiva förhållanden. Landet rankas som ett av de fattigaste länderna i världen. Nakamtenga är en lantbruksby med ca 2 000 invånare 45 km norr om huvudstaden Ouagadougou.

Min första kontakt med Burkina Faso var i samband med ett tandhälsoprojekt. Vi var 2 tandläkare och 3 studenter, som begav oss dit med 150 kg skänkt tandvårdsmaterial och instrument. Projektets bas blev förskolan i Nakamtenga där vi hälsades varmt välkomna av barn och förskollärare. Drygt 400 barn (3-12 år) undersöktes med avseende på tandhälsa och fick tandhälsoinformation. Vi inriktade oss huvudsakligen på förebyggande insatser och akut tandvård på barnen och i mindre omfattning även på vuxna i vår ”open-air clinic”. En av förskollärararna utbildades för att ta ansvar för tandhälsoutbildningen på plats. Jag har därefter besökt byn vid ytterligare 2 tillfällen för uppföljning och ömsesidig inspiration.

Förskolan startade för drygt 12 år sedan på initiativ av landsbygdskvinnor, många analfabeter, för att samla barnen till meningsfull sysselsättning. De samlade delvis sand och grus till byggnadsmaterial till det första skolhuset. Verksamheten har haft och har pedagogiskt stöd av en svensk förskollärare med lång erfarenhet av undervisningsfrågor i Afrika. Bl a utbildade hon 12 kvinnor till förskollärare under de första 4 åren. Därefter har de fått kontinuerlig fortbildning och uppföljning. Sedan hösten 2012 finns även en primärskola för barnen som gått klart förskolan. I förskolan finns idag 82 barn (3 – 6 år) och i primärskolans 2 klasser deltar 48 barn. Skolavgiften är mycket låg för att alla ska ha möjlighet att skicka sina barn till skolan. Föräldrarna betalar också en skål spannmål efter skörden. Barnen får utöver skolmaterial ett mål mat och en frukt om dagen.

Sedan 2010 – 2011 har verksamheten i Nakamtenga utvecklats och innefattar idag en ungdomsklubb med fokus på bl a fotboll, data laboratorium, bibliotek och en yrkesskola med bl a restaurang- och sömnadsutbildning. Förskolan har i sin verksamhet jobbat mycket med hygien och frågor kring närmiljön. Efterhand har också föräldrarna undervisats och engagerats i frågorna.

Verksamheterna finansieras i stort sett av frivilliga bidrag, materiella gåvor och volontär insatser från Sverige. De senaste åren har vår klubb bidragit med materiella gåvor och bidrag till fotbollsaktiviteter. Under 2014 har insatser gjorts för att ersätta vedeldning med gasspisar. Vår klubb tillsammans med RF´s ”district grant” finansierar 31 gasspisar i byn. Tidigare bidrog barnen också med ved, vilket numera inte behövs. Det som startades med en förskola har sammanfattningsvis lett till mycket positiv utveckling för hela byn.

Birgitta Köhler

”Den Goda Byn” – Nakamtenga utvecklas

2016  under deltager Kungsportens Rotaryklubb med stöd från Rotary Foundation i ett trädplanteringsprojekt på plats. 

2017 - Göteborg-Kungsporten RK har finansierat del i en ny skolbyggnad i Nakamtenga

Nakamtenga är en lantbruksby med ca 2 000 invånare 45 km norr om huvudstaden Ouagadougou. Landsbygdskvinnor startade förskola för att samla barnen till meningsfull sysselsättning. Skolan fick pedagogiskt stöd av förskoläraren Eva Karlsson från Sverige. Tillsammans med sin make Lennart Karlson har byn vidareutvecklats tillsammans med byns invånare i ett projekt med namnet ”Den Goda Byn”. Projektet har stöd av det svenska kompetensnätverket Yennenga Progress. Lennart, som är byggnadsingenjör har lång erfarenhet av arbete med olika hjälporganisationer i Afrika.

2005 genomförde Birgitta Köhler, medlem i Göteborg-Kungsporten RK och professor i odontologi, tillsammans med en tandläkare och tre studenter ett tandhälsoprojekt vid förskolan i byn. Birgitta har därefter besökt byn ytterligare tre gånger för uppföljning av projektet. Birgitta har då även upplevt det stora engagemanget bland byns invånare och hur det som började med en förskola lett till en mycket positiv utveckling för hela byn. Idag är Lennart Karlsson pensionär och bor och arbetar som volontär i Nakamtenga och kan följa varje utvecklingsfas i byn från idé till genomförande, vilket är unikt.

På initiativ av Birgitta har Göteborg-Kungsporten RK med stöd från Rotary Foundation i form av årliga District Grants

 • 2012 gett bidrag till en fotbollscup och vid detta tillfälle även sänt rikligt med material till skolan och övrig verksamhet.
 • 2013 och 2014 finansierat köpet av totalt 100 gasspisar till byn med två syften, dels så att man inte hugger den begränsade mängd skog som finns, dels för att åstadkomma en väsentligt bättre miljö vid matlagning utan utsläpp av kolmonoxid. Därtill har det i hög grad förbättrat kvinnornas livssituation då de inte längre behöver söka efter ved till matlagning.
 • 2015 bidragit pengar till trädplantering med syfte att återplantera den skog som tidigare huggits ner i jakten på ved. Projektet genomfördes under 2016.
 • 2016 finansierades del av en ny skolbyggnad som stod klar i slutet av 2017. Se bild på skolan och på förväntansfulla barn.
 • 2018 påbörjat en upprustning av skolans sanitära utrymmen.

Nu, 2018 har byn förutom för- och primärskola, även en restaurang- och sömnadsutbildning. En svets- och snickarverkstad har byggts för såväl utbildning som produktion. Där finns även bibliotek och datarum. Se bilder nedan över skolbyggnaden och några skolbarn lyckliga över den nya skolan. 

En aktiv och engagerad ungdomsgrupp utövar sportaktiviteter, som fotboll, basket och landhockey, men ger även läxhjälp till yngre kamrater och ordnar filmkvällar och diskussionsmöten. Klimat, miljö, sanitet och energi är högt prioriterade frågor.

Målsättningen med all verksamhet i ”Den Goda Byn” är en lokal ekonomisk och social utveckling. Projektet visar hur man genom engagemang, målinriktning och stöd utifrån i allt väsentligt kan förbättra livskvalitén för många och lägga grunden till en fortsatt utveckling genom etableringen av en väl fungerande skola med även viss yrkesutbildning

Slutrapport

Bidrag till att förbättra latrinerna på förskolan i Nakamtenga, Burkina Faso från Rotary Kungsporten, Göteborg

 1. Projektets primära mål 
  Det primära målet för projektet var att förbättra den hygieniska standarden på latrinerna på Yennenga Progress förskola i Nakamgtenga

 2. Aktivitet
  Förskolan i Nakamtenga har funnits från 2001 då Eva Karlsson fick i uppdrag att utbilda förskollärare lokalt i byn för att ge barnen bättre förutsättningar att lyckats i sin fortsatta skolgång.

  Skolan lokaler har under åren kompletterats för att kunna ta emot ett ökande antal förskolebarn. Byggnaderna är ändamålsenliga och väl utrustade för barnen behov. En svag punkt har dock varit latrinerna på skolan. Tack vare bidraget från Rotary Kungsporten har vi nu under våren 2018 kunnat förbättra latrinerna och göra dem mer hygieniska och lättskötta.

  Nu har porslinshoar installerats i ”dassen” och, golven och nedre delen av väggarna har kaklats. Pengarna räckte också till andra smärre förbättringar på skolan, bl.a. renovering av avloppssystemet från skolköket.
 3. Resultat
  Resultatet av detta projekt är att tack vare förbättringarna på ”dassen” har dessa blivit trevligare, mer lättskötta och därmed mer hygieniska. Ytterligare en faktor som ökar trivseln för barn och personal

Yennenga Progress Burkina Faso, B.P. 336, Ziniaré

lennart@yennengaprogress.se,

www.yennengaprogress.se

4. Kostnadsuppföljning

Verksamheten genomförs med den budget som presenterades i ansökan. Den har följts utan nämnvärda avvikelser.

Budget Utfall

Porslinshoar 8 st x 550 SEK 4 400 SEK 4 130

Kakling av väggarna 4 200 SEK 2 040

Målning 1 400 SEK 1 000

Anordning för sköljning av porslinshoarna och handtvätt

i samband med toalettbesök x 2 2 000 SEK. 1 690

Arbete renovering avlopp från skolköket mm 1 000 SEK 4 100

Administration och rapportering 2 000 SEK 2 000

Summa 15 000 SEK 14 960 SEK

Nakamtenga 12 november 2018

Lennart Karlsson

 

Ordförande Yennenga Progress / BF samt verksamhetsansvarig

Länkar till rapporter mm som du kan klicka på om du vill veta mer!
BF Latrin och köksbilder 181117.pdf 
BF PDF Slutrapport latriner Rotary nov 18.pdf
BF Slutrapport trädplantering januari 2017.pdf
BF Slutrapport grundskola Yennenga januari 2018.pdf
BF Tackbrev för gasspisar 20145.pdf