Halmstad-Gamletull
STOCKHOLMS VÄSTRA

NYHETSARTIKLAR

Veckomöte 2021-04-08

Veckomöte 2021-04-08


Programpunktens namn
:  HBK - hur drivs en storklubb?

Föredragshållare:  Per-Olof ”Pelle” Nilsson

Referat från dagens program:

Pelle började sitt föredrag med att berätta lite om sin bakgrund. Uppväxt i Skottorp i en åkeri- och- transportfamilj som verkade i Sverige.

1986 fick han bankens förtroende att hjälpa ett transportföretag i Getinge som körde i Europa.

Detta etablerade sig så småningom i Frankrike och med dotterbolaget i Luxemburg har Pelle jobbat med detta i 35 år.

Sedan 2019 har sonen tagit över och Pelle har styrelseuppdrag i företaget.

2019 fick han, av valberedningens ordförande i HBK, frågan om han ville ta över ordförandeskapet i klubben. Ett mycket hedrande och spännande uppdrag då Pelle visste vilken dålig ekonomi HBK hade samt spelutmaningen att komma komma till Allsvenskan igen!

 

En första åtgärd blev att byta tränare till Magnus Haglund i en redan ansträngd ekonomi. Flera ur styrelsen hoppade av och det gällde att rädda ekonomin.

Kombihallen som HBK var delägare i kunde kommunen gå in och lösa ut.

Detta hjälpte HBK på bättre ekonomisk fot och balans men budgeten var fortfarande tuff.

 

2020 i mars kom pandemin och seriepremiären sköts upp och damserien blev en enkelserie.

Man tillsatte en krisgrupp som var med och beslutade alltifrån ekonomin till hur hantera när ledare och spelare blev drabbade av covid 19.

2020 innebar även det positiva att HBK genom en rad seriesegrar kom tillbaka till Allsvenskan!

Ekonomiskt har HBK fått ersättning för uteblivna publikintäkter och uteblivandet av Laxacupen.

 

Framåtblickar:

En ny marknadsavdelning tar form där man jobbar uteslutande med klubbens intressen och med strategiska frågor och målsättning.

Ett F-17 startar får och man planerar att bygga en Akademi för flickor att fostras i andan av HBK. Man vill bygga långsiktigt och underifrån.

”Himlen är blå, tack vare HBK” och tack Pelle Nilsson för trevligt föredrag!

 

Veckoskrivare: Marie-Louise ”Pysse” Larsson
Nästa vecka får vi lyssna till Carolin Nilsson som berättar om Halmstad City

Veckomöte 2021-04-01

Veckomöte 2021-04-01

Antal deltagare: 09 medlemmar

Information från presidenten: Presidenten, Sigun Lilja, hälsade välkommen till lunchmötet och överlämnade ordet till Christer Harplinger för att redovisa och förklara nomineringsprocessen i samband med valet av distriktsguvernör. En kommitté om fem personer med bland annat nuvarande guvernör och förra årets guvernör utser den som är mest lämpad. Förslaget är Magnus Uvenfelt från Halmstad Norreport RK.  

Programpunktens namn: Svenska kyrkan i Covid-19 tider.

Föredragshållare: Kyrkoherde Lars Björksell från Halmstad församling

Referat från dagens program: Inledningsvis betonade Lars Björksell allvaret i pandemin vilket församlingen symboliskt markerar med att kyrkklockorna ringer klockan 12.00 varje dag i syfte att vårda och lindra.
Många frågar sig om
pandemin är Guds straff vilket lett till många samtal. Har vi utnyttjat naturens system och jordens resurser? Existentiella frågor som leder till eftertanke. En ständig ström av människor märks bland annat till S:t Nikolai kyrka.

Verksamheten har blivit väldigt förändrad. Man märker av att många tar kontakt med jourhavande präst. Vi tvingas till isolering och mötet med människor påverkas. Diakonin är viktig, körsången påverkas, gudstjänsten med åtta personer är en begränsning men gudstjänstlivet uppskattas dock via den digitala vägen. Konfirmandundervisningen fortgår om dock i små grupper och natt-cafét har varit igång.

Lars Björksell berättade kortfattat om sin småländska bakgrund och sin familj. Nämnde att rollen som kyrkoherde är mångfasetterad och mycket rolig. Viktiga frågor för att främja verksamheten nämndes bland annat diakoni, miljöfrågor, kultursamverkan, litteratursamtal, konst och musik.

Avslutningsvis visades bilder på förslag hur återskapande av S:t Nikolai kyrka kan bli med tillbyggnad vänd mot torget.
Presidenten tackade Lars Björksell för ett intressant och engagerande föredrag.    
   
Veckobrevsskrivare:  Ann-Charlotte Westlund

 

Digitalt veckomöte 2021-03-25

Veckomöte 2021-03-25

Antal deltagare: 10 medlemmar

Programpunkt och föredragshållare: Det nystartade socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad - Sara Högdin

 

Referat från dagens program:

Sara Högdin docent och universitetslektor i socialt arbete inom Akademin för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad talade om det nystartade socionomprogrammet vid Högskolan. Utbildningen samarbetar med media och kommunikation, arbetsvetenskap, sociologi och socialt arbete. I ämnesgruppen ingår två professorer, tre docenter, sex lektorer och tre doktorander. 

2009 startades ett grundutbildningsprogram med kandidatexamen i socialt arbete på högskolan och 2016 påbörjades en utredning om möjligheterna för en socionomutbildning vid Högskolan i Halmstad. 2019 erhåller man examensrättigheter för socionomexamen.

Socionomutbildningen är ett helt nytt program och vid start hösterterminen 2021 hade man 1900 sökande till 60 platser. Det är en generalistutbildning med två tematiska områden, hållbart och socialt arbete samt digitalisering och som ett perspektiv, intersektionalitet.

För examen skall studenten visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuell forsknings- och utvecklingsarbete. Visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer.

Man ska bl a ha färdigheter och förmåga att genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället, visa självkännedom och empatisk förmåga och förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar.

Teman i utbildningen är hållbart social arbete, digitalisering och intersektionalitet.

En viktig utbildning då vi har brist på socionomer i många kommuner.

Ett intressant föredrag som gav en god insikt i utbildningen.

Veckobrevsskrivare:  Birgitta Persson

Veckomöte 2021-03-18

Digitalt veckomöte: 2021-03-18

Antal deltagare: 12 medlemmar

Dagens program och föredragshållare: Anne-Marie LIndström om framtidsfullmakt

Referat från dagens program:

Framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som blir giltigt när en fullmaktsgivare inte längre är rättsförmögen. Genom framtidfullmakten ska fullmaktshavaren representera dej längre fram i livet. Fullmaktshavaren är den som ska avgöra när fullmaktsgivaren inte lägre är rättsförmögen.   Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och vara bevittnad av två samtidigt närvarande personer. Du kan själv bestämma vad fullmakten ska omfatta utifrån dina önskemål. Det vanligaste är ekonomiska angelägenheter men fullmakten kan även omfatta personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren kan vara en närstående eller någon person man har förtroende för. Par kan skriva framtidsfullmakter till varandra.

Ann-Marie är tveksam till framtidsfullmakt och påpekar vikten av att ta juridisk hjälp vid upprättandet och noga tänka igenom vad den ska omfatta.

Ann-Maries tveksamhet grundar sig bla på att fullmaktshavaren ensam bedömer när fullmaktsgivaren inte längre är rättsförmögen.

Flera banker har egna fullmakter som de vill ska används,

God man är ett alternativ och kan tillfälligt utses vid behov.

Föredraget avslutades med en livlig frågestund.

Veckobrevskrivare: Birgitta Persson

Veckomöte 2021-03-11

Digitalt veckomöte: 2021-03-11

Antal deltagare: 10 medlemmar

Information från presidenten: Presidenten lät meddela att styrelsen har nominerat Ulf Crona till distriktsguvernör för verksamhetsåret
2023-2024. Styrelsen är glada för att Ulf Crona har antagit förslaget.

Dagens program: Hållbara och rättvisa städer
En rapport om hållbar utveckling med focus på rättvisa städer, om klimatförändringar och covid-19 framtagen av Jan Riise vid Chalmers i Göteborg.

Föredragshållare: Jan Riise

Referat från dagens program: Jan Riise tog oss med på en resa från Halmstad till Kapstaden via Buenos Aires med bland annat focus på urbaniseringen och klimatförändringar som innebär enorma utmaningar framöver då antalet människor ökar i städer och där många har bristfälliga bostäder. Ojämlikheten ökar i hälsa och inkomst vilket också påverkar utsläpp av växthusgaser.

Riise tog upp SDG (sustainable development goal) 11 det urbana målet och som handlar om hållbara städer och samhällen. Målet är ett av 17 mål för hållbar utveckling som fastställdes av FN:s generalförsamling 2015. Mål 11 berör bland annat lämpliga bostäder, kommunikationer, natur- och kulturarvet, fattiga, miljö samt tillgång till grönområden och offentliga rummet. Flera exempel från storstäder togs upp.
Böcker som publicerats och som ska komma ut nämndes.
Slutligen tog Riise upp Covid-19 och dess påverkan. Det sociala kapitalet och den sociala inverkan spelar troligen roll i smitthänseende.

Presentationen kan ni se här: https://www.slideshare.net/janriise/rotary-11mars2021

Veckobrevskrivare: Ann-Charlotte Westlund

Veckomöte 2021-03-04

Digitalt veckomöte: 2021-03-04

Antal deltagare: 12medlemmar

Dagens program: PhotoGallery

Programpunkt och tillika föredragshållare: Nette Johansson från PhotoGallery

Referat från dagens program:

Nette är född och uppvuxen i Haverdal och var yngst av sex syskon. Nette har alltid varit konstintresserad och utbildade sig på Universitetet i Göteborg och började att själv måla. När hon startade upp sin verksamhet inom fotokonsten räckte tiden inte längre till för att utöva det egna måleriet. Galleriet har sin verksamhet på Slottsmöllan och har ett showroom på 400 kvm på Slottsmöllan, idag ett av de största och överlägset mest kända fotogallerierna i Skandinavien. Kunderna är främst samlare och verksamheten omsätter ca 10 miljoner per år.  För närvarande är de tre anställda. De har också ett showroom i Göteborg. Nette visade ett bildspel med ett antal foto från olika storheter som bl a Terry O´neill,  Alison Jackson och Partico Reig, där hon på ett målande sätt talade om fotografens stil och berättade också om fotografens grad av berömdhet.

Galleriet är förnärvarande öppet och Nette hälsade oss välkomna. Det finns gott om plats och lätt att hålla avstånd.

Veckobrevsskrivare;  Birgitta Persson

Veckomöte 2021-02-25

Digitalt veckomöte 2021-02-25

Dagens föredrag hölls av Stefan Boren och Magnus Möller som representanter för Försvarsmaktens Ledarskaps- och Pedagogik Enhet, FM LOPE. 

Efter en utförlig presentation av såväl ämnet som av föredragshållarna och deras respektive roller, redovisade Stefan och Magnus vilket arbetsområde enheten har både geografiskt och verksamhetsrelaterat. Stefan betonade vikten av det egna ansvaret och det egna ledarskapet som utgör fundamentet för rollen som ledare av större och mindre organisationsenheter. Vidare förklarade de båda att FM LOPE är en försvarsmaktsgemensam enhet som inte har någon primär utbildande roll i försvarsmakten utan är en utvecklande enhet som är tillgänglig för hela totalförsvaret. 

Geografiskt arbetar enheten över hela landet med sina 13 medarbetare även om enheten är baserad på Militärhögskolan i Halmstad. Arbetsuppgifterna består bl a av att leda och delta i utvecklande projekt, att utgöra internkonsulter inom ramen för ledarskap- och pedagogik, att delta och ta fram olika former av dokumentation inom verksamhetsområdet. Detta innebär en mängd besök på ett femtio-tal organisationsenheter runt om i landet samt en del internationell samverkan. För att klara dessa uppgifter har man en ambition att besöka samtliga organisationsenheter inom en 3-års period. Verksamheten ställer krav på bred  kompetens då uppgifterna är av såväl "hård" som "mjuk" karaktär.

Den som såg Carina Bergfeldts tv-program på fredagskvällen (26/2) fick höra av Överbefälhavaren, Micael Bydén, exempel på frågor, uppgifter och problem som FM LOPE har att arbeta med i en växande svensk försvarsmakt.

TACK Stefan och Magnus för ett informativt och trevligt föredrag!

Vid tangenbordet: Anders Hed

Veckomöte 2021-02-18

Digitalt veckomöte: 2021-02-18

Antal deltagare: 16 medlemmar

Dagens program:
Föredrag om Föreningen Gamla Halmstad

Föredragshållare: Anders Bergenek

Referat från dagens program:
Anders Bergenek presenterade sig själv med att delge oss sina erfarenheter och sin aktiva roll i föreningen Gamla Halmstad som snart firar hundra år.
Vi fick en återblick i samhällsutvecklingen på 1920-talet där det moderna samhället och människan förändrades genom demokrati, industrisamhället och internationalismen samt där städerna växte fram.
Den 1 oktober 1923 bildades föreningen Gamla Halmstad. Framträdande roller i bildandet av föreningen var George Bissmark, borgmästare med flera politiska uppdrag, Axel Lagergren, bankman, och Alfred Wallberg, industriman. Förebilden till föreningen var Gamla Lund som bildades 1918. Georg Bissmark blev föreningens första ordförande och John Pettersson blev föreningens sekreterare tillika kassör. Axel Lagergren arbetade med illustrationerna till årsboken som utgavs fr o m 1924.

Syftet med föreningen var att i skrift och bild bevara minnen från svunna tider. Vissa stadgeändringar gjordes 1962 och omkring 2010 som innebar ”bevara och synliggöra minnen från Halmstad samt att sprida kunskap om, och skapa intresse för Halmstads historia”.

Årsboken balanseras med två ben. Det ena med historiska fakta och det andra med nostalgi. Strävan är att täcka in de olika tidsepokerna i stadens historia.

Medlemskapet i föreningen riktade sig först till ”riktiga Halmstadbor” där styrelsen var det organ som avgjorde vem som var lämplig att bli medlem. Sedan 1972 är medlemskapet öppet för alla med ett intresse för Halmstad och dess historia. Idag har föreningen 2500 medlemmar med en årsavgift om 240 kronor där årsboken ingår. Föreningen är Halmstads näst största förening efter Friskis & Svettis.

Övriga viktiga personer som spelat en stor roll för Gamla Halmstad nämndes bland annat Eric Hägge, Sven Aremar och KB Bjering.

Dagen aktiviteter innefattar, förutom årsmöte under hösten med föredrag, vårmöte med föredrag, sommarmöte i S:t Olofs kapell med föredrag, hemsida, facebooksida, digitalisering av filmer och foton, bevarandefrågor, industrihistoria och Vår historiska stad i Hallandsposten.

Föreningens styrkor är årsboken, hängivna medlemmar och historia/nostalgi. Svagheter är bokens osäkra framtid, hög medlemsålder samt att hitta spännande bildmaterial som inte tidigare har publicerats.
Så visionen för framtiden! Inte orimligt med ett medlemskap om 3000 personer, att bredda bokens innehåll, stärka kopplingen till digitala medier och ett Lokalhistoriskt center.
Avslutningsvis nämnde Anders Bergenek att föreningen tar emot gåvor i form av filmer och foton. Om man vill bli medlem hänvisar man till hemsidan: https://gamlahalmstad.se/ och klick på Bli medlem.

 

Veckobrevskrivare: Ann-Charlotte Westlund

Veckomöte 2021-02-11

Datum: 2021- 02-11

Programpunktens namn: Min syn på pandemins inverkan på näringslivet
Föredragshållare: Stefan Peterson

Veckoreferat:  

År 2019 planerade Halmstad City flera stora projekt inför 2020; exempelvis matgillet, SM- veckan, citylyftet, festivaler mm.

Fr.o.m. 12 mars 2020 blev det tvärstopp för industrin, krögare och handlare och alla projekt sköts på framtiden.Varsel och uppsägningar blev ”vardagsproblem”.

I maj fick Halmstad ny cityledare och ny styrelse vilket inte var en lätt uppgift i pandemin.

Perioden juni-december, fortsatte allt fler att jobba  hemifrån, handla på nätet med hemleverans och take-away.

Restriktionerna för all handel och utskänkning ställdes på sin spets.Affärsidkare var tvungna hitta på nya sätt att få sina varor sålda.

Underleverantörer fick inte ut sina varor och det skapade otrygghet och osäkerhet i alla branscher.

Trots allt gick dock den halländska industrin bra och flera företag hade ökad omsättning bl.a. Getingeverken, Diab, Halleplast, JPGS Kaross, Lagafors och Hydro Specma.

Det händer också positiva saker för allmänheten  runt omkring i Halmstad.Glädjande att läsa i Hallandsposten att  2022 ska det finnas en restaurang på Fiskekajen!

Det pandemin har visat flera av oss är att arbetsmiljön har förändrats mot det digitala hemarbetet, möten och kontakter. Vi saknar dock det fysiska och sociala umgänget!

Nu väntar vi på vaccin som kommer att förändra vår vardag!

Tack Stefan för trevligt föredrag!

 

Veckoskrivare: Marie-Louise ”Pysse” Larsson

 

Nästa veckas programpunkt:

 Gamla Halmstad firar 100 år. Anders Bergenek berättar.

 

 

 

Veckomöte 2021-02-04

Datum för mötet: 2021-02-04   16 deltagare

Info president: Sigun lämnade över till Narine som framförde en hälsning från en Rotaryklubb i Hurghada i Egypten, där hennes dotter är medlem. Trevligt att kunna mötas världen över!

Precis det vittnade Bengt Tönsgård om i sin berättese om sin Rotaryvistelse i Brasilien.
12 delegater från Rotarysamlades på östkusten i staden Porto Alegre för ett tredagarsbesök.
Värdfamiljen tog emot med stort intresse och engagemang och visade runt på sin fabrik - där miljötänket var väldigt viktigt.
Sociala banken och Rotary hjälper till med mat, böcker mm till behövande i staden. 

I staden Torres vid havet träffades man och grillade stora köttstycken och hade trevlig samvaro. Rotaryklubben där hjälpte människor som var utsatta ekonomiskt.
Vidare till den inhemska turiststaden Canela. Rotaryklubben här stöder bl.a. en skola för mindre utvecklade barn och med hjälp av exempelvis insamlade kapsyler kan de bidra till inköp av exempelvis rullstolar.
Rotaryföräldrarna har startat en förening, Rotarykids, som träffas och har trevligt tillsammans- i förlängningen kanske framtida rotarianer!
Besök på Interactmöte med trädplantering och miljövård där svenska gruppen var med och planterade träd.
Romdestilleribesök ingick naturligtvis.
Hela resan avslutades i vackra Rio de Janeiro mes Jesusstatyn och makalös utsikt över Copacabana från ”Sockertoppen”!

Bengt och övriga i klubben hävdar bestämt att dessa utbyten med andra länder är det absolut bästa sättet att se sig om i världen. Engagerade och intresserade värdar som visar och berättar om sitt land och folk och där du känner dig alldeles trygg! Dessutom ger samvaron med andra svenskar på resan mycket.

Jättetrevligt föredrag-TACK Bengt!

Veckobrevskrivare: Marie-Louise ”Pysse” Larsson 

Nästa veckas programpunkt: Läget industri och näringsliv med Stefan Petersson

Veckomöte 2021-01-28

Digitalt veckomöte 2021-01-28

Antal deltagare: 23 medlemmar .

Programpunkt och tillika föredragshållare: Landshövding  i Hallands län Brittis Benzler.

 

Information från presidenten: Gunvor Juhlin Dannfelt, Ann-Marie Lindström och Iren Josefsson har deltagit i utbildningen  Go to Meeting

 

Referat från dagens program:

Brittis är född och uppvuxen i Stockholm  men har sedan tonåren bott och verkat på Gotland. Hästarna förde henne till Gotland. Brittis har två stora intressen; hästar och ett stort samhällsengagemang. 1976 gick hon med i västerpartiet. Hon har fått många erfarenheter på Gotland. Hon har verkat både inom region-och kommunpolitiken  som ledare i region- och kommunstyrelsen. Hon har företrädesvis engagerat sig i sociala frågor.

Hennes breda bakgrund i samhällsengagemang var enligt henne en bidragande orsak till att hon blivit utsedd  till Landshövding för Halland. Det var oväntat men hon blev mycket glad över erbjudandet.

 

Att vara Landshövding är ett brett uppdrag men viktigast är att skapa tillit och förtroende för myndigheten.  Länsstyrelsen tar ca 20.000 beslut per år varav 12000 av dessa handlar om EU:s  jordbruksstöd.

Likhet inför lagen är centralt och viktigt är att bygga goda relationer med intressegrupper. Länsstyrelsen är en expertmyndighet som ska väga olika samhällsintressen mot varandra. Länsstyrelsen ska stå för en helhetssyn och främja länets utveckling genom en bra dialog.  Agenda 2030 är centralt som ger en tydlig målsättning både socialt och ekonomiskt. Det finns en stark framtidstro i Halland vilket skapar goda förutsättningar. Det var ett intressant och givande föredrag.

Veckobrevsskrivare;  Birgitta Persson

Veckomöte 2021-01-21

Digitalt veckomöte: 2021-01-21
Antal deltagare: 21 medlemmar

Referat från dagens program:
President för dagen var Ann-Marie Lindström som hälsade alla välkomna till dagens digitala möte och konstaterade att vi var 21 deltagare varav tre var gästande Rotarianer i form av Karin Håkansson från Rotary Doctors, Thomas Helgesson från Tre Hjärtans RK och Peter Lane från Tylösands RK.

Birgitta Persson och Karin Håkansson redovisade på ett målande och intressant sätt hur Rotary Doctors bedriver sin verksamhet i Kenya framförallt på landsbygden. Det senaste året har verksamheten påverkats av pandemin men som bilderna bl a beskriver vidtar man åtgärder för att kunna verka med lokal personal i större uträckning. Särskilt fokus sätts på förändring av synen på könsstympning av flickor.

Båda föredrags-hållarna betonade möjligheten för såväl medlemmar som icke-medlemmar att bli månadsgivare till Rotary Doctors. Hur man blir månadsgivare framgår av bilderna.

Dagens president tackade föredrags-hållarna för ett givande och intressant föredrag samt hälsade deltagarna välkomna till nästa torsdag då vi gästas av vår landshövding, Brittis Benzler.

Veckobrevskrivare: Anders Hed

Veckomöte 2021-01-14

Information från presidenten: Presidenten hälsade de närvarande, via GoToMeeting, välkomna till årets första lunchmöte.

Programpunktens namn: Att berätta från julen  

Föredragshållare: De närvarande

Referat från dagens program: 

Var och en av de närvarande berättade om julfirandet man haft och hur pandemin påverkat och fortfarande påverkar vår tillvaro. Promenader och utomhusvistelser har varit en del av julfirandet samt digitala möten med familjemedlemmar. Förutom det kulinariska tipsade de närvarande om filmer, filmserier, böcker m m.

Böcker som nämndes:  

Gangstervåld - Den nya brottsligheten av Fredrik Kärrholm
Den sanna historien om Pinocchios näsa av Leif Gw Persson
 
Söndagsvägen av Peter Englund
Min europeiska familj av Karin Bojs
Roten till det goda av Miika Nousiainen 

 

Övrigt: Christer Harplinger tog upp fråga om medlemsutveckling och nämnde att medlemssiffrorna rasar. Lyckligtvis har vår klubb inte tappat medlemmar.

Våra lunchmöten kommer att ske digitalt och vi ska uppmana alla våra medlemmar att deltaga via GoToMeeting. En länk skickas ut några dagar innan mötet.

Nästa möte: OBS länk: https://global.gotomeeting.com/join/607417013

alt telefon +46 853 527 836

Veckobrevskrivare: Ann-Charlotte Westlund


Digitalt veckomöte: 2020-12-17

Digitalt veckomöte: 2020-12-17
Antal deltagare: 12 medlemmar

Information från presidenten: Presidenten hälsade de närvarande via GoToMeeting välkomna till årets sista lunchmöte.

Programpunktens namn: Egna jultraditioner  

Föredragshållare: Kerstin Karlsson och Gunnel Bengtsson med flera

Referat från dagens program: Kerstin Karlsson berättade och läste om jultraditioner som skedde för hundra år sedan och som hennes mor har beskrivit i sin egen bok som utkom 2003. Händelserna återspeglade bland annat julen från orten Nissaryd i närheten av Hylte.

Gunnel Bengtsson beskrev sina jultraditioner från en uppväxt i södra Halland där hennes föräldrar hade lantbruk. Hon väcktes på julaftonens morgon för att lyssna på Lill Pers Jul som sändes på radion. Maten bestod bland annat av lutfisk på lunchen och lutfiskpudding på kvällen. Grönkål, brunkål och bäsk gjord på malört nämndes.

Var och en av deltagarna fick beskriva sina speciella julminnen och kommande julfirande i dag med bland annat julfirande utomlands och på annan ort i Sverige.

Avslutningsvis läste presidenten Tomten av Viktor Rydberg och önskade därefter alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Nästa möte: Vi träffas återigen den 14 januari 2020

Veckobrevskrivare: Ann-Charlotte Westlund

Veckomöte 2020-12-10

Digitalt veckomöte: 2020-12-10
Antal deltagare: 14 medlemmar

Information från presidenten: Klubben kommer att göra ett längre juluppehåll. Presidenten återkommer om när vi startar upp igen (vilket nu meddelas till den 14 januari). Några möten kommer att bli en gemensam promenad.

28 januari är vår nya Landshövding bokad som föredragshållare.

Programpunktens namn:
”På promenad genom stan” är en bok skriven av Casandra Hallberg, en ung rotarian och medlem i Halmstad-Norre Port.

Föredragshållare: Casandra Hallberg

Referat från dagens program: Casandra har skrivit en matbok. Boken ”En promenad genom stan” är en bok om Halmstad, om drömmar som gått i uppfyllelse och om människorna bakom maten. I boken varvas recept från vår stads populära restauranger och caféer och bagerier med vackra bilder och intressanta berättelser. 

Casandra var Sveriges yngsta rotarian när hon gick med i Rotary Halmstad-Norre Port. Hon arbetar på fastighetsbolaget Klövern och driver även ett eget fastighetsbolag, Aitatse AB i Laholm. Casandra har många järn i elden och har bl a tidigare skrivit 2 böcker och startat Nattloppet i Laholm.

Under våren fick hon idén om att skriva en bok och på kort tid tillsammans med fotografen Vilma Lönn producerade de boken. Boken finns att köpa på Akademibokhandeln i Halmstad.

Veckobrevskrivare: Birgitta Persson

Julens böcker

Digitalt veckomöte: 2020-12-03
Antal deltagare via GoToMeeting: 12 medlemmar

Programpunktens namn: Julens böcker

Föredragshållare: Ulrika Larsson från Akademibokhandeln

Referat från dagens program:
Efter att presidenten hälsat alla välkomna överlämnades ordet till
Ulrika Larsson som på ett mycket förtjänstfullt och inspirerande sätt
berättade om julens böcker. 

Boktipsen var:

Älskade jävla jul av Birgitta Bergin
Renagater av Klas Östergren
Solsystern av Lucinda Riley
En nästan perfekt mamma av Lilley Emme
Goda rån är dyra av Catharina Ingelman Sundberg
Att bygga ett lag av Janne Andersson
(speciell signering enligt önskemål)
Kungariket av Jo Nesbö
Spegelmannen av Lars Kepler
Med hjärtat som insats av Simona Ahrnstedt
Den franska fotografen av Natasha Lester
Pettson och Findus bygger en bil av Sven Nordqvist
Rotvälta av Tove Alsterdal
Familjen av Johanna Bäckström Lerneby

Nästa veckas möte: En kulinarisk vandring genom Halmstad (webb)

Veckobrevskrivare:  Anders Hed

Årsmöte

Digitalt veckomöte: 2020-11-26
Antal deltagare via GoToMeeting: 20 medlemmar

Programpunktens namn: Årsmöte

Föredragshållare: Presidenten Sigun Lilja med flera

Referat från dagens program:
Presidenten förklarade årsmötet för öppnat och hälsade alla välkomna.
Antalet deltagare via nätet live antecknades till 20 medlemmar samt tre fullmakter. Det konstaterades att årsmötet var beslutmässigt.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar föredrogs.
Till president för verksamhetsåret 2022/23 valdes Krister Jacobsson.
Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2021/22 är:

Presiden                           Iren Josefsson

Past President/

Vice ordförande          Sigun Lilja

Incoming President          Krister Jacobsson

Sekreterare               Ann-Charlotte Westlund

Skattmästare                   Jonas Larsson

Klubbmästare                  Krister Jacobsson

Ledamot                  Gunvor Juhlin-Dannfelt

Ledamot                      Bengt Tönsgård

Ledamot                           Niklas Nordgren

Ledamot                           Narine Gabrielyian

 

Veckobrevskrivare:  Ann-Charlotte Westlund

Guvernörsbesök

Veckomöte: 2020-10-29
Antal deltagare: 16 medlemmar varav 2 gästande rotarianer

Information från presidenten: Presidenten hälsade välkommen och lämnade över till dagens föredragshållare distriktets guvernör Agneta Råberg.

Programpunktens namn: Guvernörsbesök

Föredragshållare: Agneta Råberg

Referat från dagens program: Inledde med att nämna att först efter 115 år är en kvinna nominerad som president för Rotary International 2022-2023 vid namn Jennifer Jones från Ontario, Canada.
Agneta Råberg presenterade sig själv med bland annat yrkesliv, föreningsliv och rotaryerfarenhet där Finnvedens Bredaryds RK var moderklubb. Sedan 2009 medlem i Växjö RK.
Presenterade distriktets funktionärer. Av fem assisterande guvernörer är Elisabeth Strokirk ansvarig för de klubbar där vår klubb ingår. Elisabeth Strokirk var också närvarande.
Guvernören kommenterade RI:s presidents Holger Knaacks tema
Rotary Opens Opportunities” och dess innebörd och översättning till svenska (Rotary öppnar möjligheter).

Distriktsguvernören gick igenom sitt budskap. Se bild. Följande nämndes:
Alla skulle kunna bli rotarianer med tanke på de ofantliga områden som Rotary täcker in. Fallande antal medlemmar och medlemskap, Rotaryact klubbar för ungdomar 20 till 35 år, förslag om hållbart månadssparande, satelitklubbar och nytt fokusområde att stödja miljön.
”Se till att ha det roligt” var något av de avslutande orden!

Gästvärd: Monika Lindell och Lars Karlsson

Veckobrevskrivare: Ann-Charlotte Westlund

Distriktskonferens

DISTRIKTSKONFERENSEN 2020 I VÄXJÖ
En hälsning från klubbens president Sigun Lilja och past president Ann-Marie Lindström som deltar i distriktskonferensen i Växjö.
Intressanta föredragshållare med bland annat glaskonstnären Bertil Vallien, biskop Fredrik Modéus under ämnet hållbarhet och Elisabeth
Bava under ämnet Polio Plus stod på programmet. 

Utbytesstudent

Veckomöte: 2020-10-22
Antal deltagare : 16 från vår klubb samt 1 gästrotarian och 2 gäster.
Information från presidenten mfl: President Sigun hälsade oss alla välkomna.
Bengt Tönsgård informerade att det fortfarande finns möjlighet att anmäla sig till studiebesöket på Motorhalland 3/11 ( kvällstid).
Anmälan till Bengt eller enligt inbjudan.
Programpunktens namn: Utbytesstudent Theo Thelin
Föredragshållare: Theo Thelin
Referat från dagens program: Theo har varit Rotarys utbytesstudent i Minneapolis, Minnesota hösten 2019 till våren 2020, i den så kallade svenskbygden.
Theo gick på high school och bodde hos två värdfamiljer och blev mycket väl omhändertagen.
S:t Pauls rotaryklubb- Sunrise-var också mycket stöttande och han hjälpte till med olika hjälpande verksamheter bl.a. soppkök till behövande och utsatta i närområdet.
På high school är idrott, vilken sponsras av skolan,en stor del av dagen pga att alla ska ha ekonomisk möjlighet att deltaga.
Theo berättade också att skolreglerna är mycket striktare; exempelvis måste eleverna ha "pass" när de lämnar klassrummet.
Pga pandemin hade eleverna on line undervisning och samhället var hårt reglerat så att familjer som bodde på olika gatunummer bara fick handla viss tid på dagen!
Theo hyllade också det svenska sjukvårdssystemet som inte är lika kostsamt som "over there"!
Hemresan skedde i sista minuten - då han kunde ta sig hem med det absolut sista flyget och med flera erfarenheter rikare! 

Veckobrevskrivare: Marie-Louise Pysse Larsson 

utbytesstudent

Veckomöte 2020-10-15

Veckomöte: 2020-10-15
Antal deltagare: 14 medlemmar och 1 övrig gäst

Information från presidenten: Christer Harplinge har genom idogt arbete inom TRF främjat förbättring av hälsa och lidande av fattigdom.  Christer hyllades för detta fina arbete.

Programpunktens namn: Action i luften och vattnet - Sjö och Flygräddningscentralen.

Föredragshållare: Lars Nilsson

Referat från dagens program: Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral ligger i Göteborg. Centralen är bemannad dygnet runt och ansvarar för att ta emot larm och leda och koordinera insatser vid sjö- och flygräddning. Vid större eller flera samtidiga händelser, kallas ytterligare personal in och man bildar en stab där samtliga tilldelas olika roller. Målsättningen är att på svenskt territorialvatten kunna undsätta en nödställd inom 60 minuter i 90 procent av alla fall med flyg- eller ytenhet då positionen är känd samt att vid efterforskning kunna påbörja en spaningsinsats i fastställt insatsområde. På internationellt vatten - inom den svenska sjöräddningsregionen - gäller 90 minuter.

Lars gick vidare igenom för och nackdelar med olika nödsändare.

Gästvärd: Lars Karlsson

Veckobrevskrivare: Birgitta Persson

Veckomöte20201015

Veckomöte 2020-10-08

Veckomöte: 2020-10-08
Antal deltagare: 15 medlemmar

Information från presidenten: Presidenten meddelade att en ny mötesrutin ska prövas under en tid framöver som innebär att mötet inleds med föredrag under ca 30 minuter varefter vi sätter oss till bords och avnjuter lunchen som kan avslutas vid valfri tidpunkt.

Vidare meddelade presidenten att klubben byter till det utvecklade systemet "Clubrunner" under hösten.

Programpunktens namn: Egoföredrag

Föredragshållare: Emil Berger

Referat från dagens program: På grund av sjukdom ersattes ordinarie föredrag av EGO-föredrag av Emil Berger som genomförde en intressant presentation av honom, hans familj, hans utbildning och yrkesbana inför 15 intresserade och engagerade medlemmar.

Gästvärd: Lars Karlsson och Monica Lindell

Veckobrevskrivare: Anders HedEmil Berger

Klubbsamråd

Information från presidenten: Presidenten, Sigun Lilja, hälsade välkommen till första ordinarie lunchmöte under verksamhetsåret 2020/21 och till nya mötesplatsen på Grand Hotell.

Programpunktens namn: Klubbsamråd

Föredragshållare: Presidenten med flera

Referat från dagens program:
Presidenten föredrog kortfattat sin verksamhetsplan med betoning på ”Rotary ger möjligheter” som är mottot enligt världspresidenten Holger Knack.
Aktiviteter bygger, förutom åtaganden genom Rotary i stort, på laganda, ökat intresse för medlemmar, medlemsrekrytering, lockande arrangemang, eget engagemang och satsningar ur ett lokalt perspektiv. För att på sikt få inriktning av verksamheten lokalt har en ”Tankesmedja” bildats under ledning av Stefan Pettersson.

Diskussion togs upp angående önskade aktiviteter, studiebesök, föredragshållare m m.
Idéer och förslag tas gärna emot av programkommittén.
Det rent praktiska med beställning och betalning av lunchen nämndes. Bra om betalning sker innan vi samlas och i samband med samlingen listar vad man önskas.   
 

Nästa veckas möte:  Halmstad City

Gästvärd: Stefan Westberg

Veckobrevskrivare: Ann-Charlotte Westlund

Presidentskifte

President Ann-Marie Lindström och inkommande president Sigun Lilja


Sommarböcker

Klubbens tredje digitala möte innehöll tips på läsvärda sommarböcker, läs referatet och se vilken bok du väljer för sommarens lata dagar i hängmattan!!

Parklunch

Vi var sju stycken som hade samlats i Norre Katts park. Det här var med all sannolikhet sista mötet i denna ljuvliga miljö.

Stipendiater 2020

Halmstad Gamletull Rotaryklubbs Vård- och omsorgsstipendiater 2020.

Glimtar ur mitt liv som politiker Föredragshållare Ann-Charlotte Westlund

En över trettio års resa inom politiken beskrevs ........

Lunchträff

Härlig lunchträff i parken, strålande sol och en gäst på besök -trevligt!

Lunchträff

Ännu en trevlig lunchträff i det fria med gott om utrymme mellan deltagarna. Den här gången i Norre katts park. Välkomna till kommande lunchträffar.

Påskträff

Trevlig påskträff i parken i dessa Corona tider.

SM veckan 2020 i Halmstad


SM veckan genomförs 24 – 30 juni. Cirka 40 olika idrotter kommer att genomföra sitt SM under denna vecka. Antalet deltagare beräknas uppgå till 5.500 och antalet besökare till 175.000 -imponerande siffror!!

Chefskunskap och fackkunskap

Som inledning på dagens föredrag förvisades en film som illustrerade kulturhuset Najadens olika möjligheter. 

Enligt Ulf finns det goda förutsättningar i Halmstad för ..........

ICA Maxi Flygstaden


Dagens program innehöll en presentation av föredragshållarna, en presentation av Maxi Flygstaden, företagets organisation och ledarskap.

Dödskaravanen till BrasilienMats är författare till boken Dödskaravanen, han gav oss en målande beskrivning av hur det vara att lämna Sverige för att söka sig en framtid i ett annat land och vilken originell meny som kunde avnjutas i den nu existerande svensk kolonin.

Halmstad BrygghusDaniel Eriksson, bryggmästare, grundare och delägare i Halmstad Brygghus berättade om sin bakgrund och hur han beslutade sig för att starta upp ett eget bryggeri och hur det kommer sig att ett av bryggeriets öl har namnet Söderkajs IPA.

PilgrimsvandringLinda Wennerholm visade upp ett vackert bildspel samtidigt som hon berättade om sin pilgrimsvandring som hon gjorde sommaren 2019.....


Årsmöte

Kvällsmöte med ost och gästgiveri

Thelma Banzon presenterade sig själv. Född i Filippinerna, uppvuxen och utbildad i Australien och sedan många år bosatt i Sverige. Verksam inom livsmedelsteknologi och kom att arbeta inom Arlas specialostar.

Arbete för Rotary Doctors i Kenya

Anders Dybjer, överläkare vid medicinkliniken i Halmstad, berättade om sitt arbete för Rotary Doctors i ökenområdet Kacheliba i västra Kenya under våren 2019. Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

BiodlingYngve tog gesällbrev i biodling 2011 så han är välbevandrad i binas liv och leverne. Idag finns det ca 150 000 bisamhällen i Sverige. Varje samhälle producerar ca 30kg honung/samhälle.    Klicka på rubriken för att läsa hela artikeln.

Kom gärna tidigare till lunchmötena

Ni som har möjlighet, kom till våra lunchmöten redan kl 11.30! Vi samlas då längst ner i lokalen mot Nissan för mingel och småprat. Även registrering kommer i fortsättningen att ske där. Vi kan börja ta mat 11.45 för att slippa köer och hinna prata mer med varandra även under lunchen. Ordinarie mötestid kvarstår, 12.00-13.00. Förhoppningen är att detta ska ge mer klubbkänsla och gemenskap.

Nu är den sista brunnen som finansierats av 2017 års HGFV färdig

Karin Håkansson, koordinator på Rotary Doctors tackar alla Halmstad klubbar för stödet.

Så behandlar ROTARY dina personuppgifter

Den 25 maj är snart här och EU:s dataskyddsförordning som ibland kallas GDPR träder i kraft. Syftet med förordningen är att stärka skyddet av personuppgifter.

Ny uppdaterad version av Gamletulls 3T, "Trygghet Trivsel och Transparens"

Nu finns en ny uppdaterad version av Gamletulls 3T, "Trygghet Trivsel och Transparens". Du hittar den i dokumentbiblioteket. 

Första brunnen för i år


Nu är den första brunnen för i år, som är finansierad med pengar från Halmstad Går För Vatten, färdig.