Halmstad-Gamletull
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Veckomöte 2021-02-18

Digitalt veckomöte: 2021-02-18

Antal deltagare: 16 medlemmar

Dagens program:
Föredrag om Föreningen Gamla Halmstad

Föredragshållare: Anders Bergenek

Referat från dagens program:
Anders Bergenek presenterade sig själv med att delge oss sina erfarenheter och sin aktiva roll i föreningen Gamla Halmstad som snart firar hundra år.
Vi fick en återblick i samhällsutvecklingen på 1920-talet där det moderna samhället och människan förändrades genom demokrati, industrisamhället och internationalismen samt där städerna växte fram.
Den 1 oktober 1923 bildades föreningen Gamla Halmstad. Framträdande roller i bildandet av föreningen var George Bissmark, borgmästare med flera politiska uppdrag, Axel Lagergren, bankman, och Alfred Wallberg, industriman. Förebilden till föreningen var Gamla Lund som bildades 1918. Georg Bissmark blev föreningens första ordförande och John Pettersson blev föreningens sekreterare tillika kassör. Axel Lagergren arbetade med illustrationerna till årsboken som utgavs fr o m 1924.

Syftet med föreningen var att i skrift och bild bevara minnen från svunna tider. Vissa stadgeändringar gjordes 1962 och omkring 2010 som innebar ”bevara och synliggöra minnen från Halmstad samt att sprida kunskap om, och skapa intresse för Halmstads historia”.

Årsboken balanseras med två ben. Det ena med historiska fakta och det andra med nostalgi. Strävan är att täcka in de olika tidsepokerna i stadens historia.

Medlemskapet i föreningen riktade sig först till ”riktiga Halmstadbor” där styrelsen var det organ som avgjorde vem som var lämplig att bli medlem. Sedan 1972 är medlemskapet öppet för alla med ett intresse för Halmstad och dess historia. Idag har föreningen 2500 medlemmar med en årsavgift om 240 kronor där årsboken ingår. Föreningen är Halmstads näst största förening efter Friskis & Svettis.

Övriga viktiga personer som spelat en stor roll för Gamla Halmstad nämndes bland annat Eric Hägge, Sven Aremar och KB Bjering.

Dagen aktiviteter innefattar, förutom årsmöte under hösten med föredrag, vårmöte med föredrag, sommarmöte i S:t Olofs kapell med föredrag, hemsida, facebooksida, digitalisering av filmer och foton, bevarandefrågor, industrihistoria och Vår historiska stad i Hallandsposten.

Föreningens styrkor är årsboken, hängivna medlemmar och historia/nostalgi. Svagheter är bokens osäkra framtid, hög medlemsålder samt att hitta spännande bildmaterial som inte tidigare har publicerats.
Så visionen för framtiden! Inte orimligt med ett medlemskap om 3000 personer, att bredda bokens innehåll, stärka kopplingen till digitala medier och ett Lokalhistoriskt center.
Avslutningsvis nämnde Anders Bergenek att föreningen tar emot gåvor i form av filmer och foton. Om man vill bli medlem hänvisar man till hemsidan: https://gamlahalmstad.se/ och klick på Bli medlem.

 

Veckobrevskrivare: Ann-Charlotte Westlund