Järfälla-Kvarnen
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Sören Bucksch

Person Photo
Sören Bucksch

Välkommen till Järfälla-Kvarnen Rotaryklubb
 
Klubben har ett 40-tal medlemmar av båda könen från olika yrken och åldrar som trivs och har trevligt tillsammans. Vi delar med oss av våra kunskaper och engagemang och deltar i projekt och aktiviteter för att stödja samhället lokalt, nationellt och internationellt. Projekt som vi medverkar i eller stöder är bl a Rotarys internationella projekt ”End Polio Now” för att utrota polio i världen, ”Mutomoprojektet” med skola, vatten mm för folket i Mutomodistriktet i östra Kenya, Nattvandrarna, Kamratstipendier till elever i åk 5, insatser för Integration av nyanlända i kommunen, Katastrofhjälp och Rotary Peace Center.
 
Vi träffas fredagar på restaurang Sjökanten, Bruttovägen 1 kl 12- 13:30 och äter lunch tillsammans och lyssnar till spännande föredrag inom olika ämnesområden. Vi har också olika trivsel- och kulturaktiviteter, yrkesnätverk inom aktiekunskap, stipendier, matlagning mm. Klimatfrågan är också ett fokusområde.
 
På hemsidan kan du se vårt föreläsningsprogram, vilka vi är som är med i klubben, våra aktiviteter mm.

Du är varmt välkommen till våra lunchmöten. Hör då gärna av dig till: E-post: jarfalla-kvarnen@rotary.se   Järfälla-Kvarnen Rotaryklubb – Verksamhetsplan 2020-2021

Klubben kännetecknas av kompetenta personer av båda könen från olika yrken och åldrar som trivs och har trevligt tillsammans. Alla medlemmar har egna erfarenheter och kunskaper som är värdefulla. Det är av hög prioritet att ta vara på den stora rikedomen av kunskaper och erfarenheter. Alla ska känna sig välkomna att ge synpunkter, råd och idéer till verksamhetens bästa. Trivsel, samhörighet och känslan av att bidra till klubbens aktiviteter är viktigt. Rotarys kärnvärden (tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap) är vår ledstjärna.

Mål de närmaste tre åren:

Att de nya medlemmar som tillkommit på senare tid känner sig hemma i klubben och ges möjlighet att bidra med sin kompetens.

Att öka andelen kvinnliga medlemmar

Att sänka medelåldern bland klubbens medlemmar

Att utveckla samarbetet med vår systerklubb och andra klubbar

Att aktivt söka nya intressanta föredragshållare

Att fortsätta prioritera bidrag till lokala projekt för medborgarna i kommunen

Att starta nya stödprojekt och -insatser

Att bredda medlemmarnas medverkan i olika projekt

Att starta aktiva projekt inom miljö och hållbarhet


Medlemsrekrytering

Aktivitetsplan till stöd för medlemsrekrytering håller på att utarbetas. Syftet är att varje medlem ska söka värva minst en ny medlem med intresse och engagemang för klubbens och Rotarys verksamhet och kärnvärden.


Klubbtjänst

Ordförande i Klubbkommittén Christian Wallgren och ledamot Tommy Lillqvist ansvarar för praktiska frågor vid våra ordinarie klubbmöten, vinlotterier och vår- och höstavslutningar. Lars Bjälkvall ordnar också lotterier etc vid speciella tillfällen.


Samhällstjänst

Carin Johansson är ansvarig. Här satsar vi framför allt på integration och ungdomar inklusive nyanlända. 

Projekt som Futebol da Forca och andra integrationsprojekt är aktuella.

Nattvandrarna är också en verksamhet som stötts och som kan bidra positivt till samhället.

Andra projekt är aktuella men har försenats på grund av Coronapandemin.


PR och information

Målet är att utse en ansvarig medlem alternativt kommitté för PR och information.

Vi ska delta i relevanta mässor lokalt och på nationaldagen vid Görvälns slott.

Vi presenterar också goda exempel, t ex Mutomo, Polio Plus, Futbol da Forca, Kamratstipendierna och andra lokala exempel.

Internationell tjänst

Vi fortsätter vårt stöd till Mutomoprojektet. Här medverkar Lena Drevemo, Ingrid Kvist och Tommy Lillqvist. Björn Falkeblad ingår i projektets ledningsgrupp.
Klubben stöder också Rotarys internationella projekt ”End Polio Now”.

Katastrofhjälp och speciella bidrag är insatser som tyvärr dyker upp med kort varsel. Här kan styrelsen, t ex liksom tidigare år snabbt besluta om stöd till Shelterbox och liknande.

Det pågår också arbete för att knyta kontakt med en vänklubb i Italien.


Ungdomstjänst

Projektet med elevstipendium för bästa kamrat drivs och delas ut av Ingrid Kvist och Lena Drevemo tillsammans med systerklubben. Vi stöder Ung Företagsverksamhet (UF). Tommy Lillqvist är RYLA-ansvarig.

Vi deltar också i ett projekt i skolans regi för att skapa kontakter med arbetslivet för eleverna. I detta samverkansprojekt deltar även systerklubben.

Futbol da Forca och andra projekt ligger också inom denna verksamhetsgren.


Yrkesttjänst

Björn Klemming är ansvarig.

Vi ska undersöka förutsättningarna för att starta en Ykestjänst i klubben.

Vi ska stödja gymnasieskolans Ung Företagsmässa.

Vi ska föreslå och genomföra studiebesök hos företag och verksamheter, ett per termin. 

Aktiegruppen fortsätter utveckla sin professionella kompetens under ledning av Sören Bucksch. 

Andra aktiviteter är sponsring av RYLA-stipendiat, mentorskap och medverkan i samverkansprojektet skola-näringsliv.


Program

Programansvarig är Björn Falkeblad. Till Björn Falkeblads hjälp förväntas samtliga medlemmar ge uppslag om intressanta föredragshållare.  


Ekonomi

Skattmästare Jan-Erik Malmgren är ansvarig

Av klubbens fasta intäkter medlemsavgifterna går ca 75 % vidare till Rotary centralt. De kvarvarande 25 % av medlemsavgifterna räcker i princip till att täcka klubbens löpande driftkostnader, hyra, material etc. 

Genom lotterier, insamlingar, bidrag, överskott på lunchverksamheten mm skapas speciella intäkter för klubbens stödprojekt och -insatser.  Dessutom skapas intäkter genom en aktieportfölj (Välgörenhetsportfölj initierad av vår aktiegrupp) som de senaste åren givet betydande överskott genom en mycket kvalificerad och aktiv förvaltning av Margareta Franzén. Det överskott som nu skapats genom denna bör användas genom att lägga ut resurserna så att de räcker till stöd av projekt och verksamheter under flera år. På grund av aktiemarknadens volatilitet finns ju inga garantier för att en välgörenhetsportfölj kommer ge överskott i framtiden.

Budgeten för 2020-21 fastställdes i maj.


Välgörenhetsportfölj

Margareta Franzén är ansvarig, Ny aktieportfölj planeras under verksamhetsåret med frivilligt ”riskkapital” från de medlemmar som kan och vill delta. Portföljen startas och stängs när det är lämpligt under verksamhetsåret.


Klimat och hållbarhet

Vi ska överväga behovet i klubben av en miljö- och hållbarhetsansvarig.

Klubben har genom Olov Moëll och andra medlemmar en mycket god kompetens och överblick inom detta område som har så stor påverkan på vår framtid. Olle har skrivit flera mycket intressanta skrifter i ämnet och haft föredrag i flera klubbar.

Jordens klimatförändring är en global fråga. Det är därför av stor vikt att Rotary engagerar sig centralt i klimatfrågan.

På lokal nivå vill klubben på lämpligt sätt stötta bevakningen av klimatfrågan och dess utveckling. Vi hoppas starta ett projekt rörande klimat och ungdomar/skola med t.ex. pris för elevuppsatser i klimatfrågan.  Projektledare efterfrågas.

Det finns också andra tänkbara hållbarhetsprojekt som diskuteras.


After work 

Detta är en positiv aktivitet som stärker och utvecklar kontakterna mellan klubbens medlemmar och med vår systerklubb.


IT

Lars Bjälkvall är ansvarig. Några mål är att utbilda medlemmarna i klubbens IT-stöd och att göra fler medlemmar och verksamheter synliga på hemsidan.


TRF (The Rotary Foundation)

Per Norlén är ansvarig och formulerar förslag till våra mål och ambitioner för detta med utgångspunkt från klubbens och medlemmarnas förutsättningar.


Kultur- och trivselaktiviteter

Kommer handla om Klubbmästerskap i Golf (Finn Hultman), Opera- och teaterbesök (Margareta Franzén), Jazzkonserter (Per Norlén), Matlagning med Sten Öman, Lästips, Bokcirkel etc.  Förslag är välkomna.


Sören Bucksch
President 2020-2021

_________________________________________________________________________________

 

2019-2020


Välkommen till Järfälla-Kvarnen Rotaryklubb

 

Klubben har ett 40-tal medlemmar av båda könen från olika yrken och åldrar som trivs och har trevligt tillsammans. Vi delar med oss av våra kunskaper och engagemang och deltar i projekt och aktiviteter för att stödja samhället lokalt, nationellt och internationellt. Projekt som vi medverkar i eller stöder är bl a Rotarys internationella projekt ”End Polio Now” för att utrota polio i världen, ”Mutomoprojektet” med skola, vatten mm för folket i Mutomodistriktet i östra Kenya, Nattvandrarna, Kamratstipendier till elever i åk 5, insatser för Integration av nyanlända i kommunen, Katastrofhjälp och Rotary Peace Center.

Vi träffas fredagar på restaurang Sjökanten, Bruttovägen 1 kl 12- 13:30 och äter lunch tillsammans och lyssnar till spännande föredrag inom olika ämnesområden. Vi har också olika trivsel- och kulturaktiviteter, yrkesnätverk inom aktiekunskap, stipendier, matlagning mm. Klimatfrågan är också ett fokusområde.

På hemsidan kan du se vårt föreläsningsprogram, vilka vi är som är med i klubben, våra aktiviteter mm.

Det närmaste året kommer jag också ha en ”presidentskola” som fokuserar på Jazz.

Du är varmt välkommen till våra lunchmöten. Hör då gärna av dig till mig, Per Norlén, 070 7792470 eller per.norlen@comhem.se

Per Norlén 

President


Järfälla-Kvarnen Rotaryklubb – Verksamhetsplan 2019-2020

Klubben kännetecknas av kompetenta personer av båda könen från olika yrken och åldrar som trivs och har trevligt tillsammans, är villiga att dela med sig av sina kunskaper och engagemang, kan stödja varandra och andra och delta i projekt och aktiviteter för att stödja samhället lokalt, nationellt och internationellt. Rotarys kärnvärden är vår ledstjärna.


Mål 
de närmaste tre åren:

Att öka medlemsantalet till 40 medlemmar

Att öka andelen kvinnliga medlemmar (nu 20%)

Att sänka medelåldern bland klubbens medlemmar

Att utveckla samarbetet med vår systerklubb och andra klubbar

Att aktivt söka nya intressanta föredragshållare

Att fortsätta prioritera bidrag till lokala projekt för medborgarna i kommunen

Att starta nya stödprojekt och -insatser

Att bredda medlemmarnas medverkan i olika projekt


Medlemsrekrytering

Varje medlem ska söka värva minst en ny medlem. Nya informationsbroschyren är ett stöd för rekrytering av nya medlemmar.

 

Klubbtjänst

Klubbmästarna Jan Lundberg och Tommy Lillqvist ansvarar för praktiska frågor vid våra ordinarie klubbmöten, vinlotterier och  vår- och höstavslutningar. Lars Bjälkvall ordnar också lotterier etc vid speciella tillfällen.

 

Samhällstjänst

Carin Johansson är ansvarig. Här satsar vi framför allt på integration och ungdomar inklusive nyanlända.  Projekt som Futebol da Force och andra integrationsprojekt är aktuella. Nattvandrarna är också en verksamhet som stötts och som kan bidra positivt till samhället.

 

PR och information 

PR-ansvarig är Lars Hedman.  Genom vår nya informationsfolder sprider vi information om Rotary och klubbens verksamhet.  Vi ska delta i relevanta mässor lokalt och på nationaldagen vid Görvälns slott.

Vi presenterar också goda exempel, t ex Mutomo, Polio Plus, Futbol da Forca, , Kamratstipendierna och andra lokala exempel. 

Internationell tjänst 

Vi fortsätter vårt stöd till Mutomoprojektet. Här medverkar Lena Drevemo, Ingrid Kvist och Tommy Lillqvist. Björn Falkeblad ingår i projektets ledningsgrupp.  Klubben stöder också Rotarys internationella projekt ”End Polio Now”. Katastrofhjälp och speciella bidrag är insatser som tyvärr dyker upp med kort varsel. Här kan styrelsen, t ex liksom tidigare under 2019 snabbt besluta om stöd till Shelterbox och liknande. Finns ekonomiskt utrymme stöds också Rotary Peace Center.

Det pågår också kontakter för att ev ha en vänklubb i annat land. Besök på Rotarys Internationella Convention i Hamburg i juni har givit intressanta uppslag och kontakter.

 

Ungdomstjänst

Projektet med elevstipendium för bästa kamrat drivs och delas ut av Ingrid Kvist och Lena Drevemo tillsammans med systerklubben. Vi stöder också Ung Företagsverksamhet (UF). Tommy Lillqvist är RYLA-ansvarig. Vi avser också delta  i en samverkansplattform skola-näringsliv i Järfälla.

Futbol da Forca och andra projekt ligger också inom denna verksamhetsgren. För RYLA är Tommy Lillqvist kontaktperson.

 

Yrkesttjänsten

Björn Klemming ansvarig.   Aktiegruppen fortsätter utveckla sin professionella kompetens under ledning av Sören Bucksh.  Andra aktiviteter är sponsning av  RYLA-stipendiat,  deltagande i Järfälla AffärsNätverks möten, mentorskap och medverkan i plattformen skola-näringsliv.

 

Program

Programansvarig är Björn Falkeblad.  Samtliga medlemmar bör hjälpa till att delge intressanta föredragshållare till programansvarige. 

 

Ekonomi

Skattmästare Jan-Erik Malmgren är ansvarig

Av klubbens fasta intäkter medlemsavgifterna går ca 75% vidare till Rotary centralt. De kvarvarande 25 % av medlemsavgifterna räcker i princip till att täcka klubbens löpande driftkostnader, hyra, material etc. 

Genom lotterier, insamlingar, bidrag, överskott på lunchverksamheten mm skapas speciella intäkter för klubbens stödprojekt och -insatser.  Dessutom skapas intäkter genom en aktieportfölj (Välgörenhetsportfölj initierad av vår aktiegrupp)  som de senaste åren givit betydande överskott genom en mycket kvalificerad och aktiv förvaltning av Margareta Franzén och kollegor.  Det överskott som nu skapats genom denna bör användas genom att lägga ut resurserna så att de räcker till stöd av projekt och verksamheter under flera år. På grund av aktiemarknadens volatilitet finns   ju inga garantier för att en välgörenhetsportfölj kommer ge överskott i framtiden.

En budget för 2019-20 har fastställts i maj.

 

Välgörenhetsportföljen

Margareta Franzén ansvarig, Ny aktieportfölj planeras under verksamhetsåret med frivilligt ”riskkapital” från de medlemmar som kan och vill delta. . Portföljen startas och stängs när det är lämpligt under verksamhetsåret.

 

Klimat

Klubben har genom Olov Moell och andra medlemmar en mycket god kompetens och överblick inom detta område som har så stor påverkan på vår framtid. Olle har skrivit flera mycket intressanta skrifter i ämnet och haft föredrag i flera klubbar.

Klubben vill på lämpligt sätt stötta bevakningen av klimatfrågan och dess utveckling. Vi hoppas starta ett projekt rörande klimat och ungdomar/skola med bl a pris för elevuppsatser i klimatfrågan.  Projektledare sökes. 

After work  

Detta är en positiv aktivitet som stärker och utvecklar kontakterna med vår systerklubb.

 

IT 

Lars Bjälkvall ansvarig med biträde av Margareta Franzén.  Några mål är att utbilda medlemmarna i klubbens IT-stöd och att göra fler medlemmar och verksamhet synliga på hemsidan.

 

TRF (The Rotary Foundation)

Sören Bucksch ansvarig och formulerar förslag till våra mål och ambitioner för detta med utgångspunkt från klubbens och medlemmarnas förutsättningar. 

Kultur- och trivselaktiviteter

Kommer handla om Klubbmästerskap i Golf (Finn Hultman) Opera- och teaterbesök (Margareta Franzén). Jazzkonserter (Per Norlén), Matlagning med Sten Öman, Lästips, Bokcirkel etc.  Förslag är välkomna.

Per Norlén

President 2019-2020