Karlskoga-Nobel
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - ROTARY KAMRATSKAP