Lidingö
STOCKHOLMS VÄSTRA

Välkommen som gäst till vår Rotaryklubb!
Veckans program ser du nedan  till vänster. Genom att klicka på länken får du flera detaljer om lunchföredraget. Trycker du på fliken "kalender" ovan får du en översikt över kommande program. Har du frågor om Rotary på Lidingö, så kontakta en av klubbens funktionärer eller mejla oss på lidingo@rotary.se


fredag den 27 november 2020
Zoom - Årsmöte Lidingö RK
Årsmöte.
Underlag skickas ut samt läggs upp på CLUB Admin, Min klubb och där under Dokument, 2020-2021, Årsmöte 2020-11-27.
 
fredag den 4 december 2020
Zoom - USA efter valet
Olle Wästberg analyserar valet.
 
fredag den 11 december 2020
T B D
 
fredag den 18 december 2020
Zoom -Julavslutning
 

tisdag den 24 november 2020
Veckobrev 15, v 48 - 20/21
På zoom - Årsmöte i Lidingö Rotaryklubb
 
måndag den 16 november 2020
Veckobrev 14, v 47 - 20/21
På zoom - Jerzy Sarnecki, Professor i Kriminologi

Vid fredagens lunchmöte den 20 november via Zoom deltog 16 personer varav två gäster.


Jerzy Sarnecki, Professor i Kriminologi, besökte oss via Zoom och berättade om fakta bakom brottslighet och otrygghet i Sverige under senaste år. Statens centrala kriminalpolitiska uppgift är att skydda medborgarna genom att förebygga och minimera skador där tryggheten betraktas som en viktig brottsskada.


I Sverige har brottslighetsutvecklingen nått dramatiskt höga nivåer sedan 2012. En ökad oro märks speciellt för våldsbrott medan oron för egendomsbrott minskat. Bedrägeribrotten ökar mycket kraftigt medan nivån på narkotikabrott ligger konstant. Den historiska utvecklingen visar att brännvinskonsumtionen i landet under historisk tid ökat våldet medan svältperioder, emigrationen, motboken, kyrkan och nykterhetsorganisationer minskat detta. 

Det dödliga våldet dominerar idag samtalsdebatten. En kraftig mobilisering och ett brett samarbete för att minska dagens skjutvapenvåld krävs. Inlåsning av centrala medlemmar i de kriminella grupperingarna kombineras med insatser mot illegala vapen.


Gängkriminaliteten är i stort sätt ett svenskt problem jämfört med övriga Europa, men inget samband mellan invandring och dödligt våld har kunnat påvisas. Kampen mot skjutningar kan inte vinnas utan att nyrekryteringen också stoppas.


 
måndag den 9 november 2020
Veckobrev 13, v 46 - 20/21

Vår medlemsenkät - ett samtal om Lidingö RK!

Vid förra fredagens möte deltog 13 medlemmar digitalt via Zoom.

Presidenten hälsade välkommen och presenterade resultatet av enkäten som skickats ut till medlemmarna. 40 medlemmar har svarat och de tre viktigaste synpunkterna var:

•den för klubben sociala samvaron

•möjligheten att kunna bidra, samt

•programmet för våra veckomöten

Efter genomgången delades deltagande i videomötet slumpvis upp i tre grupper (i digitala grupprum - häftigt, det fungerade!) och ombads att inbördes diskutera vad som för klubben är väsentligast att prioritera för att entusiasmera våra medlemmar, dels under den tid pandemin fortsätter, dels vad som kan göras när levnadsvillkoren blir lättare.

 

Några av tankarna som kom fram var vikten av att vårda den sociala samvaron och våra medlemmar genom att bistå med konkret teknisk hjälp för att kunna vara med digitalt, när vi kan ha fysiska möten erbjuda hämtning till de som har svårt att själva förflytta sig till fredagslunchen, uppvakta vid jämna födelsedagar samt förrätta parentationer.

 

Beträffande föredrag önskades t.ex. mer humaniora, föredragande kulturpersoner samt lokala föreläsare. Och varför inte bjuda in landshövdingen?

 

En hel rad förslag när det gäller besök på företag och Lidingöbaserade verksamheter kom fram, mer fokus på yrkesnätverket och stipendier till t.ex. årets idrottsprofil var några av de aktiviteter som föreslogs.

Mötet mynnade ut i att styrelsen konkretisera tankarna, klubben prioriterar och de som kan och vill bidra i är med och leder projekten.

 
tisdag den 3 november 2020
Veckobrev 12, v 45 - 20/21
Lidingö Centrums utveckling
Foto: geosigma.se

Vid fredagens videomöte informerades vi om utveckling och framtid för Lidingö Centrum. 13 personer deltog varav två gäster. 

Carl Strufve, Nordenchef för Grosvenor, ett av de största internationella privatägda fastighetsbolagen och ägare till de centrala fastigheterna i Lidingö, berättade om planerna för centrum. I juni 2019 antog kommunstyrelsen ett projekt som sätter ramarna för utvecklingen av centrum. En ny organisation har införts av Grosvenor med daglig närvaro på plats, förädling av förvaltningen och ett besöksräkningssystem som skall införas.

 

Det eftersatta underhållet av parkeringsplatser skall åtgärdas och på sikt planeras ett underjordiskt garage under sluttningen mellan biblioteket och Stadshuset. Två restauranger öppnas i gamla biblioteket samt service och kontor i övriga byggnaden.

 

Ett större flöde av varor från butikerna önskas och en satsning på mode, vård och hälsa, gym, kontor, kultur och nöjen planeras. Man har en tät dialog med hyresgästerna och inga nya bostäder planeras i centrum. En stor utvecklingsmöjlighet finns och frågan om vad son är lämpligt och vad som är möjligt att göra diskuteras. Lidingö är inte ett köpcentrum utan en mittpunkt och mötesplats som skall förädlas under tid.

 
måndag den 26 oktober 2020
Veckobrev 11, v 44 - 20/21
2020-10-29 Intercity: Hur går det i USA-valet på tisdag?

Det amerikanska valet

I torsdags hade vår past president Helena ordnat ett sam-arrangemang med alla tre Rotaryklubbarna på Lidingö. 15 personer deltog  vid lunchen och ytterligare 27 personer deltog via Zoom.

Idag, den 3 november, väljer det amerikanska folket vem som skall styra landet de kommande fyra åren – Donald Trump eller Joe Biden och världen håller andan. Olle Wästberg, generalkonsul i New York 1999 till 2004, liberal USA-kännare, publicist och styrelseledamot i Sverige Amerikastiftelsen, besökte oss digitalt för att ge sina synpunkter på och tankar kring valet.  Valsystem bygger på en författning från 1787 där elektorer utses i varje delstat. Minst 270 elektorsröster totalt krävs för att vinna. Vid senaste valet låg antal deltagande röstberättigade på 55 % men i år hoppas man på ett deltagande på omkring 65 %. Valproceduren i de olika delstaterna varierar varför ett definitivt resultat kan ta tid. Den 9 januari godkänns valet av Representanthuset. Den 20 januari tillsätts den valde som president. Om valet överklagas går ärendet till Högsta domstol som för närvarande har en konservativ övervikt av representanter. Amerikansk politik är starkt polariserad och de båda kandidaternas målinriktning stort skilda.  På frågan ”Hur går valet?” blev svaret från Olle Wästberg ”Vet inte”. Han är med oss igen den 4 december då vi får höra hans åsikter och slutsatser om resultatet.

Här kan du som är intresserad prenumerera på Olle Wästbergs månadsbrev>>>

 
måndag den 19 oktober 2020
Veckobrev 10, v 43 - 20/21

Har Väsby hittat formeln för att motverka ökad kriminalitet lokalt?

Vid fredagens lunchmöte deltog 19 personer varav 3 gäster. Via Zoom deltog ytterligare 4 st.

Kommunalrådet Carl-Johan Schiller, ordförande i Lidingö teknik- och fastighetsnämnd, berättade om Lidingö stads planer för miljö och hållbarhet. I den s.k.  Översiktsplanen  beskrivs i en "Blåplan" och en "Grönplan" hur mark- och vattenområden skall användas och hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras och bidra till att skydda och utveckla värdefulla vattenmiljöer för människor och för den biologiska mångfalden på vår ö.

Dessa insatser har hittills bl.a. bidragit till en ökad kvalitet på vattnet i Kottlasjön. I miljöprogrammet ingår försök att begränsa klimatpåverkan genom fossilfri användning, påverka  miljön för djur och växter samt arbeta för livskraftiga vattenmiljöer.

Genom samarbete mellan Lidingö stad och Rotary finns en positiv förhoppning och konkreta tankar kring hur delar av dessa planer förverkligas.

Vid fredagens lunchmöte deltog 11 personer varav 4 gäster. Via Zoom deltog ytterligare 4 st.

I fredags besöktes Rotary Lidingö av Thérèse Fleetwood som berättade om hur hennes arbetsgivare Väsbyhem arbetar för en ökad trygghet i Upplands Väsby kommun och hur samverkan mellan olika aktörer varit ett starkt framgångskoncept i kommunen som fram till 2019 hade området Smedby på Polisens lista över särskilt utsatta områden.

Väsbyhem är ett allmännyttigt fastighetsföretag inom Upplands Väsby kommun som äger över 8 500 hyresrätter, ett köpcentrum och flera kommersiella lokaler. Företaget har cirka 3,5 % av sina hyresrätter som kommunkontrakt vilket innebär att personer som annars inte hade fått en bostad på grund av betalningsanmärkningar, psykisk ohälsa, missbruk eller liknande hyr en bostad genom kommunens försorg. Detta skapar både utmaningar och möjligheter.

Likt många andra kommuner har Upplands Väsby utmaningar med en låg rapporterad upplevd trygghet.

Thérèse som är kriminolog arbetar dagligen med både strategiska och operativa frågor såsom störningsärenden, övervakningskameror, renoveringsprojekt och samverkan med externa parter.

Framgångskonceptet i Upplands Väsby kommun består av flera delar och i fredags berördes 3 guldkorn som betytt särskilt mycket för att skapa ett effetktivt, flexibelt och responsivt samverkansnätverk.

Helt, rent & snyggt

Grunden i allt arbete rörande trivsel och trygghet börjar med en trivsam närmiljö. Att tillse att belysning fungerar och är effektiv, att området är omhändertaget och inte känns övergivet eller förfallet är det första steget, utan en väl fungerande grogrund spelar det mindre roll hur moderna och dyra övervakningskameror som installeras.

EST – Effektiv Samverkan för Trygghet

En samverkansmodell med ursprung från Örebro 2013 där bilbränder, upplopp och andra allvarliga händelser skapade ett behov av en effektiv samverkansmodell som var stabil över tid, icke personberoende och tillförlitlig. Modellen bygger på att berörda personer hos respektive samverkanspart deltar på veckobasis för att upprätta en lägesbild över nuläget i kommunen och därefter skapar en samsyn över hur olika resurser ska planeras. I Upplands Väsby kommun deltar kommunen, Polisen och Väsbyhem i denna samverkan för att skapa en lägesbild där olika geografiska områden i kommunen ges färgkoder beroende på den gångna veckans händelser för att på så sätt kunna göra analyser över tid. Veckolägesbilden delges sedan i ett stormöte där fältare, ordningsvakter, väktare, mobila ungdomsteamet och övriga samverkansparter deltar.

EMBRACE

EMBRACE är ett digitalt verktyg där personer som inom sin yrkesprofession är ute i kommunen rapporterar in händelser som påverkar den upplevda tryggheten och trivseln. Det kan handla om fältare, lärare, kvartersvärdar, fritidsledare, parkskötare och liknande som uppmärksammar skadegörelse, klotter, belysning som inte fungerar, buskage som behöver klippas, obehöriga personer, ungdomssamlingar, narkotikahandel och liknande.

De rapporterar sedan in detta i det digitala verktyget och dessa händelser används sedan för att skapa lägesbilden inom ramen för EST. Viktigt är att observera att inrapprotering i EMBRACE inte ersätter polisanmälan, felanmälan och liknande.

Du kan läsa mer om EMBRACE här; https://www.embrace-safety.se/

BID - Business Improvement District

Väsbyhem tog 2019 beslutet att starta upp ett BID i Väsby vilket är en förening av fastighetsägare som genom samverkan strävar efter att skapa en mer trivsam och trevlig kommun och i ett långsiktigt perspektiv ökar fastighetsvärden inom kommunen.

BID är en beprövad metod som uppkom 1969 i Toronto, Kanada där fastighetsägare i de centrala shoppingstråken såg en danande trend av besökare som lockades till förorterna med deras nybyggda shoppingcentra. Fastighetsägarna i stadskärnan gick då ihop och skapade en förening vars medlemsavgifter gick till att öka frekvensen av sophämtningen, rusta upp fasader och trottoarer och överlag skapa en mer trivsam miljö och shoppingbesökarna började återvända.

Genom att ha en gemensam budget löses problem såsom vem som är ansvarig för en särskild buske och vem som ska ansvara för att laga ett staket och liknande problem där ansvarsområdet inte är glasklart. Resonemanget går ut på att det ligger i allas intresse att hålla kommunen i ett fint skick och skapa en välbesökt närmiljö.

BID:et kommer förutom att upphandla gemensam klottersanering även anordna olika events och happenings för att öka folkgenomströmningen i berörda områden och skapa välbesökta platser vilket setts öka den upplevda tryggheten.

Läs gärna med om BID:et Tryggare Väsby här; https://tryggarevasby.se/

 
måndag den 12 oktober 2020
Veckobrev 9, v 42 - 20/21

Kan Rotary bidra till att värna Lidingös fantastiska natur?

Vid fredagens lunchmöte deltog 19 personer varav 3 gäster. Via Zoom deltog ytterligare 4 st.

Kommunalrådet Carl-Johan Schiller, ordförande i Lidingö teknik- och fastighetsnämnd, berättade om Lidingö stads planer för miljö och hållbarhet. I den s.k.  Översiktsplanen  beskrivs i en "Blåplan" och en "Grönplan" hur mark- och vattenområden skall användas och hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras och bidra till att skydda och utveckla värdefulla vattenmiljöer för människor och för den biologiska mångfalden på vår ö.

Dessa insatser har hittills bl.a. bidragit till en ökad kvalitet på vattnet i Kottlasjön. I miljöprogrammet ingår försök att begränsa klimatpåverkan genom fossilfri användning, påverka  miljön för djur och växter samt arbeta för livskraftiga vattenmiljöer.

Genom samarbete mellan Lidingö stad och Rotary finns en positiv förhoppning och konkreta tankar kring hur delar av dessa planer förverkligas.

 
måndag den 5 oktober 2020
Veckobrev 8, v 41 - 20/21

Hur kan alla tjäna på decentraliserad solenergi?

I fredags fick vi en presentation av Hanna Lindquist som är ansvarig för tillväxt och kommunikation på den Göteborgsbaserade startupen Trine som uppmärksammats av CNN, BBC, Reuters och många fler. Under 2018  öppnade Trine vad man kallar "världens största initiativ för crowd-investering inom solenergi” i Afrika. Målet var att i flera steg få in 6 miljoner euro, motsvarande 60 miljoner kronor, som ska gå till det kenyanska solenergibolaget BBOXX. 


Var och en av oss kan göra stor skillnad - för att ge andra människor utan elektricitet tillgång till ett liv med renare luft och fler timmar på dygnet att nyttja.
Du får en avkastning väsentligt högre än andra alternativ om du har en slant att låna ut. Som i alla typer av finansiella transaktioner finns det en risk, annars skulle man inte kunna få 5-8% ränta.

 
tisdag den 29 september 2020
Veckobrev 7, v 40 - 20/21

Stockby bakom kulisserna!


Referat från mötet:
Vid fredagens Rotarylunch deltog 17 medlemmar och 2 gäster samt ett antal medlemmar via videolänk.

Tack Katarina för en intressant presentation av planerna för Stockby industriområde och dess utveckling på kort och lång sikt. Katarina Palmstierna är ordförande i Lidingö Näringsliv med en unik inblick i företagandet på Lidingö och därmed också i Stockby. Här finns idag 120 företag med cirka 500 kreativa och skickliga yrkesutövare. Behovet är stort av en uppfräschning och utbyggnad av området. Tack vare en öppen dialog mellan fastighetsägarna, politiker och företagare har nya möjligheter identifierats. Ett kulturhus, restauranger och större parkeringsplatser tillhör önskemålen liksom  utökad busstrafik till området.
En detaljplaneprocess har startat och beräknas ta två år att genomföra.  Med en bra dialog med Lidingös politiker kan processen  gå fortare.

 
onsdag den 23 september 2020
Rotarys musikstipendiater 2020

Vid en liten ceremoni i Musikens Hus måndagen den 21 september hyllades Rotarys musikstipendiater 2020 Jacob Gryvelius, gitarr (video), och Moa Sellergren, piano (video).  Stipendiaterna är utsedda av en jury bestående av tre opartiska lärare i Musikskolan. Eftersom det var mycket svårt att skilja de två åt föreslogs att de fick dela på priset. De fick 3000 kronor var. Stipendiaterna framförde sina stycken vid ceremonin.

Juryns motivering var följande:

Jacob  Gryvelius spelade med en god teknik  och vacker frasering. Han fångade verkligen juryns uppmärksamhet med ett stämningsfullt uttryck.

Moa Sellergren spelade ett avancerat stycke ( av Debussy) med explosiv kraft och driv i motoriken. Hon fångade styckets impressionistiska färger på ett särskilt fint sätt.

De tre Rotaryklubbarna var representerade genom Helena Bargholtz Lidingö Rotaryklubb, Allan Palm Lidingö Långängen Rotaryklubb och Margaretha Mellner Lidingö Milles Rotaryklubb.

 
måndag den 21 september 2020
Veckobrev 6, v 39 -20/21

Vår distriktsguvernör Soledad Aguilar Oddershede kommer på besökReferat från mötet:
Vid lunchmötet deltog 11 personer varav två gäster och via Zoom ytterligare 4 st.

Vid fredagens möte hade vi besök via videolänk av vår nya distriktsguvernör för året 2020/2021, Soledad Aguilar Oddershede. Hon har varit medlem i Rotary i 14 år och har redan sedan utmärkelsen hunnit med mer än 30 guvernörsbesök. Hennes ambition under kommande år är att fokusera på att öka flexibilitet och innovation i klubbarna samt arbeta strategiskt.  En rotarian är för Soledad en exceptionell person med höga ideal, hjärta och integritet att välja modet framför bekvämligheten, välja det som är rätt framför det lätta och snabba med mottot osjälviskt tjänande. Soledad avslutade sitt anförande med att betona vikten av att locka fler att bli  medlemmar samt påpekade att vi är inte för många äldre i våra klubbar, men för få unga.

 
måndag den 14 september 2020
Veckobrev 5, v 38 -20/21
Inititaiv Utö - Abborrar & gäddor i vikar och vass

Referat från mötet:
Dagens gästföreläsare  Robert Cederlund  berättade om projekt Utö med målsättningen att skapa renare vatten i Östersjön. Projektet startade 2012 av fyra entusiaster i en frustration över att det var mer gröt i fiskares nät än abborrar. Snorkning visade på ludna tångruskor och en havsbotten i många nyanser av brunt. 25 % av utsläppen kommer från kommunala reningsverk, 25% från privata utsläpp och 50% från jordbruket. Projektets ledstjärna är hållbarhet och utveckling i praktiken. Intressenter såsom Länsstyrelsen och Haninge kommun samlades kring en agenda liksom Skärgårdsstiftelsen och många privatpersoner. Våtmark på Utö avgränsades med vallar runt en flad där abborrar, gäddor och torsk inplanterades och får fredat område för reproduktion. Sol- och vindkraft för att minimera klimatavtryck i de anläggningar som drivs utnyttjas. Efter tre år stod första delen av projektet klart och nu odlas grönsaker till restauranger och privatpersoner på våtmarkerna. Utöprojektet ger inspiration för utvecklingen av våtmarker längs Östersjöns kuster.
 
 
 
 
 
 
fredag den 5 juni 2020
Rotarys musikstipendiater 2020 är utsedda

2020 års Rotarystipendiat är …. två.

Juryn bestående av tre opartiska lärare i Musikskolan har nominerat dessa.

 
tisdag den 2 juni 2020
ESRAG - miljömässig hållbarhet i Rotary

Vid vårt senaste fredagsmöte den 29 maj var vi 24 närvarande varav 6 gäster också denna gång via Zoomlänk.

Då talade Gunnar Åkerblom, som är rotarian, medlem i Stockholm Första Frukost Rotaryklubb, under rubriken "ESRAG - miljömässig hållbarhet i Rotary". Klubben möttes per videolänk.

 
tisdag den 17 mars 2020
Lidingö Rotaryklubb hjälper
Coronaviuset skapar oro och ställer till stora problem i vårt samhälle. Människor, framför allt äldre, drabbas och uppmanas att vara isolerade i karantän i sina hem för att undvika att bli smittade. 
 
fredag den 25 oktober 2019
WORLD POLIO DAY 2019
Igår den 25 oktober fanns följande artikel om att Rotary International fortsätter kampen för att utrota Polio från hela världen. 
På Lidingö är vi tre Rotaryklubbar som är engagerade i att få bort polio i världen. 
Läs mer om detta på nätet  Lidingö Nyheter - World Polio Day 2019


 
torsdag den 17 oktober 2019
Besök Sveriges Riksdag
   
Den 16 oktober 2019 gjorde  ett tjugotal medlemmar i de tre Lidingöklubbarna ett lyckat besök i Sveriges Riksdag. Vår värd var riksdagsledamoten  och Lidingöbon Ida Drougge (M).  Vi åt en god middag i riksdagsrestaurangen. Efteråt guidade oss Ida i riksdagen i två timmar och berättade om arbetet. Hon är själv ledamot i riksdagens tyngsta utskott, Konstitutionsutskottet. Vi fick också komma in kammaren och pröva ledamöternas bänkar. Det är ytterst ovanligt att få göra detta.
 
Våra tre klubbar planerar ett gemensamt arrangemang  också i vår: en tillsammanskväll.
 
fredag den 23 augusti 2019
Utmärkelsen Paul Harris Fellow utdelad


Helena Bargholtz
 tilldelades idag utmärkelsen "Paul Harris Fellow" för sitt stora engagemang i Rotary. Inte bara för sitt första och andra presidentår utan även ett tredje år 2019/2020. Helena har lyckas hålla en hög närvaro och engagemang bland medlemmarna på veckomötena med sin entusiasm och naturliga ledarförmåga. Med Helenas bakgrund och erfarenhet både i riks- och lokalpolitiken har hon ett gediget kontaktnät som gynnar vår klubb. Intresset för Rotary har spridits på vår ö och tillströmningen av nya medlemmar är god, mycket tack vare Helenas idoga arbete.

 — med Helena Bargholtz.
 
fredag den 31 maj 2019
Stipendier till duktiga musikanter

24 maj,  på Musikskolans dag i samband med konserten på Elverket, delade vi, Rotary Lidingö, Rotary Långängen och Rotary Milles ut 2 Musikstipendier.

De gick till Alexander Diez Gonzales och Marcus Setterwall.

Klubbarna representarades av sina presidenter; Helena Bargholtz, Allan Palm och Margaretha Mellner.

 
fredag den 3 maj 2019
Rotary växer på Lidingö
Läs artikel om om vår vitala 65 åring i Lidingö Nyheter.
 
torsdag den 18 maj 2017
Rundtur för nyanlända
http://lidingosidan.se/lidingo/givande-rundtur-pa-on-med-nyanlanda/
 

tisdag den 24 november 2020
In a time of social upheaval, where should America go?

Chicago Rotarian Xavi...

 
 
fredag den 20 november 2020
History: A Home for Headquarters

The idea that Rotary should own its headquarter...

 
torsdag den 19 november 2020
Hunger hits home: The pandemic reminds us that food insecurity isn’t just ‘over there’

Hunger and malnutrition unleash...

 
 
fredag den 6 november 2020
For true economic development, women are essential

Here’s why these organizations and ...

 
torsdag den 5 november 2020
How Rotary is alleviating the effects of isolation during COVID-19

Throughout the pandemic, member...

 
fredag den 30 oktober 2020
High-speed internet isn’t a luxury; it’s essential for a 21st-century education

A Rotary club in Denver, Colo...

 
torsdag den 29 oktober 2020
Rotex fills the gap after Rotary Youth Exchange

After returning home, many...

 
onsdag den 28 oktober 2020
How a Rotary member is addressing educational inequality on her home turf

Deepa Willingham established a learning...

 
 
lördag den 24 oktober 2020
Major achievement focus of Rotary's World Polio Day event

Rotary’s World Polio Day Online Global Upd...

 
fredag den 23 oktober 2020
History: Rotary becomes intercontinental

Rotary HistoryRotary becomes intercontinentalOn...

 
onsdag den 14 oktober 2020
A hurricane force in every phase of Rotary life

This Bahamian Rotarian ha...

 
torsdag den 8 oktober 2020
Alleviating an environmental crisis in Mongolia

Alleviating an environmental crisis i...

 
onsdag den 7 oktober 2020
For love of alma mater

For love of alma materWhen Rotary Scholar ...

 
tisdag den 6 oktober 2020
Using cross-cultural skills to protect public health

Using cross-cultural ...

 
måndag den 5 oktober 2020
Securing medical care for homeless people

Securing medical care for homeless peopleA ...

 
måndag den 5 oktober 2020
Rotary Youth Exchange: Your passport to adventure

Youth Exchang...

 
torsdag den 1 oktober 2020
First woman confirmed as Rotary president-nominee

First woman confirmed as Rotary president-no...