KLUBBENS HISTORIA

MALMÖ ROTARYKLUBB                   Klubben för 50 år sedan

 

Rotaryåret 1960-61 var Malmöklubbens trettioandra verksamhetsår.  Man sammanträdde varje torsdag kl 12.25 på Savoy Hotel.  Klubben hade 94 medlemmar, varav fyra ”Honorary members”.  President var Handelskammardirektören (1936-69) och riksdagsmannen (h 1961-70 FK) jur kand Gösta Jacobsson.  Av medlemmarna var målaremästare Anders Olsson äldst och född 1875, medan civilingenjör Urban Wehtje (född 1923), hälftendelägare och VD 1955-71 för Limhamns Träindustri AB (senare Tarkett AB, var yngst (president 1983-84). Han är idag högt skattad hedersledamot i klubben.  Av våra 21 chartermedlemmar var fortfarande Herluw Påhlsson (1890) och Charlie Tranchell (1877), vilka jag återkommer till, medlemmar.  Hedersledamöter var nyssnämnde Tranchell (klubbens president 1929-30) samt ryttmästare Eugéne Flygare (född 1883, medlem i 50 år och klubbens förste hedersledamot), Boris Möller (1879) och hovrättsrådet Gustaf Adolf Widell (1907), landshövding över Malmöhus län 1953-61. 

Klubben hade ett f d statsråd i hovrättspresidenten över Skåne och Blekinge 1958-77 Björn Kjellin (konsultativt statsråd 1957-58) och en riksdagsman, ovannämnde Gösta Jacobsson.  Flera av länets främsta tjänstemän var också klubbmedlemmar, nämligen överlantmätaren 1957-72 Anton Enflo (president 1973-74), tulldirektören 1958-73 Gunnar Josefsson (president 1969-70), lotsdirektören 1956-63 Henning Bernéli, SJ´s distriktschef 1953-56 Rudolf Markland och länsarbetsdirektören Einar Jönsson (president 1952-53 och ordförande för Riksbankens Malmökontor 1961-68).  Generalmajor Carl C:son Horn var regementschef på I 11 (Kungl Kronobergs regemente, Växjö) 1950-57, chef för Malmö Försvarsområde 1957-58, chef för FN´s vapenstilleståndskommission i Palestina 1958 och 1961-63 samt chef för FN-trupperna i Kongo 1960 och FN´s observationsgrupp i Jemen 1963.  Majoren och flygplatschefen på Bulltofta Herman Krautmeyer var även distriktschef i Luftfartsverket.

Klubbens medlemmar var genom sin verksamhet inom näringsliv och forskning internationellt inriktad.  Det ligger säkert bakom det förhållandet att klubben hade så många konsuler.  Hans Ekman (president  1943-44) var exempelvis brittisk konsul sedan 1945, Herbert Dieden (president 1942-43) konsul för Danmark sedan 1937, Nils-Håkan Håkansson för Grekland från 1950, Inge Erichs (president 1935-36) generalkonsul för Norge från 1948 samt Herluw Påhlsson för Paraguay sedan 1948 och som konsularagent för Schweiz från samma år.  Carl-Sigvard Roos (president 1978-79) var konsul för Frankrike 1956-76.  Kjell Bönnelyche (president 1947-48) , Tord Heime och Oskar Mellkvist bar också konsulstiteln, men vilka länder dessa representerade eller hade representerat har jag inte lyckats få fram.

Stadsfullmäktiges i Malmö ordförande 1950-62, förbundsordföranden i Handelsarbetarförbundet 1947-56 och styrelseordföranden i Sydsvenska Kraft AB 1955-66 S A Johansson (president 1956-57) var den ledande representanterna för stadens politiker.  Direktör Torsten Hülphers (kommunalråd 1950-65), stadsveterinären Karl Bernhard Olsson (president 1940-41), barnavårdsdirektören 1926-64 Åke Bylander (president 1959-60), spårvägsdirektören Anders Abelson Bergman, VD i Malmö stads Gas- & Elverk 1939-70 Harry Tham, systembolagsdirektören Wiking Kihlberg, rektorn för Malmö Högre Tekniska Läroverk (gymnasium) 1947-59 Helge Bohlin och samma skolas rektor 1959-76 Bertil Sjöberg var exempel på ledande Malmöbor från den offentliga förvaltningen bland medlemmarna.  Flera av dessa var eller hade varit ledamöter av Malmö stadsfullmäktige.  Det gällde lektor Wilhelm Bladin (1933-42) direktör Gösta Jacobsson (1947-62), förbundsordförande S A Johansson (1939-62), målarmästare Anders Olsson (1927-34), chefredaktör Christer Wahlgren (1943-46) och professor Sten Winblad (1955-62).

Flera styrelseordföranden i Malmö Högre Tekniska Läroverk fanns med bland våra medlemmar 1960-61.  Bergsingenjör Inge Erichs – med stålagentur - svarade för rollen 1937-53 och jur kand Sune Wetterlundh, som jag återkommer till, 1953-63.

Näringslivet hade flera framträdande representanter och bl a Handels Arbetsgivareorganisations VD 1968 - 80 Lennart Rugfelt.  Bland de privata näringslivets representanter skulle jag vilja sätta Charlie Tranchell främst.  Han var verkställande direktör 1916-42 och styrelseordförande 1948-53 i Svenska

Gripen s-v

 

 
   
 

 

Sockerfabriks AB.  Dessutom hade Tranchell en rad styrelseuppdrag och bland dem i Skandinaviska banken 1927-46 och i Svenska Arbetsgivareföreningen 1924-44.  Övriga representanter är naturligtvis svåra att gradera, men bland alla dem kan följande namn nämnas.  Sune Wetterlund var VD för Sydsvenska Kraft AB 1956-70 och dessutom styrelseledamot i en rad företag och bland dem Skandinaviska banken 1966-71.  Erik Eklund var ägare och VD i AB J C Ljungman (numera Dresser-Wayne AB) 1924-69 och styrelseledamot i flera företag och bland dem Borås Wäfveri AB från 1950, Svenska Handelbankens centralstyrelse 1965-69 och Svenska Arbetsgivareföreningen.  Richard Hain (president 1936-37) från AB Kolkompaniet (VD 1925-59), dotterbolag till det år 1866 grundade grossistföretaget G & L Beijer AB, var även ordförande för Riksbankens avdelningskontor i Malmö 1932-52, liksom i Malmö sparbank 1938-57 samt i en rad industri- och handelsföretag i staden.  Eric Ljung var bara 31 år, när han blev invald som medlem 1948.  Han var 1950-83 VD i Madrassfabriken Dux AB (senare Dux Möbel AB) och far till dagens styrelseordförande i bolaget och medlem i klubben Claes Ljung. 

Erik Malmquist var VD för AB Malmö Förenade Bryggerier 1937-65, Gösta Mazetti-Nissen var VD för Choklad- och Konfektyrfabriks AB Mazetti 1929-56 och styrelseordförande där 1956-61  Urban Wehtjes son Ulrik – VD i Bbab Media AB - är i dag en uppskattad medlem av klubben.

Handelns främsta representanter var Carl Cason från herrekiperingsaffären med samma namn (ledamot både av Handels Arbetsgivareorganisations överstyrelse och Svenska Arbetsgivareföreningen 1966-69samt bl a ordförande för Götabankens Malmökontor1963-71), Thorolf Hjort (ingift i familjen Kockum), ägare och VD för Sveriges första stormarknad AB Wessels (senare D & W) 1947-78, Herluw Påhlsson ägare och VD för Beklädnadsvaruhuset Bekå AB och Sven Edvin Gustafsson direktör i Kon-sumentföreningen Solidar 1950-63 och ordförande i Riksbankens Malmö-kontor 1968-70.  Parentetiskt vill jag nämna att Riksbanken här nere styrdes av en medlem från Malmö Rotaryklubb under 38 år i följd.  I många år var dessutom tre av fyra resp fyra av fem styrelseledamöter medlemmar av vår Rotaryklubb.

Affärsbankerna representerades av Skånska bankens styrelseordförande 1957-89 jur kand Carl-Sigvard Roos och samma banks f d VD 1937-55 Einar Beskow.  Roos var far till vår medlem och blivande president Mikael Roos och hade en rad styrelseuppdrag inom näringslivet.  Bl a var han ordförande i Försäkrings AB Skandia 1975-88.  Direktören i Skandinaviska banken Nils Herslow och Handelsbankens Malmöchef 1932-47 Emil Lundgren var andra exempel på medlemmar från bankvärlden.

Klubben hade tre representanter för dagspressen genom redaktören i Skånska Dagbladet 1937-69 Stig Mohlin (president 1964-65), majoren och chefredaktören 1946-67 för Sydsvenska Dagbladet Snällposten Christer Wahlgren samt den senare tidningens ekonomidirektör Gustaf Andrén.  Wahlgren var SDS´s VD åren 1937-67 och styrelseordförande i bolaget 1940-78.

Hälso- och sjukvården hade fyra mycket kvalificerade representanter, nämligen Sten Winblad (president 1955-56), Jan Waldenström (president 1957-58), Sven Sellman (president 1961-62) och Sölve Welin (president 1962-63).  Winblad var klinisk bakteriolog och professor på MAS 1957-75 och Waldenström världsberömd forskare, professor i teoretisk medicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala och professor i praktisk medicin på MAS 1949-72.  Han var även styrelseledamot i våra sparbanker 1957-67 och vice ordförande i Statens medicinska forskningsråd 1953-62 samt gästprofessor på olika universitet i Europa och USA.  Sellman var professor på Tandläkarhögskolan i Malmö 1949-64 och rektor där 1949-55 och 1958-64 samt styrelseledamot av Statens medicinska forskningsråd 1955-58.  Welin var professor på MAS i röntgendiagnostik 1957-70.

Från skolans värld kom – förutom tidigare nämnda representanter för Tekniska läroverket – Asger Bjerre, rektor på Sofielundsskolan, fil dr Wilhelm Bladin (president 1937-38), rektor vid Enskilda latin- och realläroverket i Malmö 1917-26 och civilekonom Gunnar Gaddén, VD för Hermods korrespondensinstitut 1956-66.

Rättsväsendet representerades först och främst av tidigare nämnde hovrättspresidenten Björn Kjellin och hans föregångare på posten 1941-58 jur hedersdoktorn Ivar Wieslander, borgmästaren i Malmö 1941-

 

Gripen s-v

 

 
   
 

 


  

65 jur kand Thomas Munck af Rosenschöld (president 1948-49), rådmännen Göte Liedholm och Gustaf Stenmarck samt advokaten Bo Pfannenstill (president 1949-50).  Den senare är klubbens mest meriterade Rotarian som styrelseledamot vår nuvarande högt respekterade hedersledamot tekn lic Kjell Magnusson.  Pfannenstill var ledamot av Nordiska Rotaryrådet 1956-58, Svenska Rotaryrådet 1956-59 och guvernör 1956-57.

Ålder- och medlemsstrukturen hade följande utseende:

 

            Ålder                    Medlemstid

    -40       2                      -5             28

41-50     11                  6-10             13

51-60     44                11-15             20

61-70     19                16-20             14

71-         18                21-30             15

                                  31-                   4

 

Genomsnittsåldern låg kring 58 år och medlemstiden igenomsnitt kring 12 år.

Det hade naturligtvis varit motiverat att presentera fler av klubbens medlemmar 1960-61, men utrymmet tillåter tyvärr inte detta.  Vi kan dock konstatera att dåtidens medlemmar verkligen representerade de mest framträdande männen (kvinnor var då inte accepterade som medlemmar) i dåtidens Malmö.  En ”kvalitetsnivå” som vi i dagens samhällsklimat har svårt att leva upp till.

 

Malmö i september 2010

Sven Olof Arlebäck - Fil dr och medlem sedan 1979

 

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: malmo@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurang Årstiderna
Kockska Huset
21122 Malmö

Ordinarie mötestid: Torsdagar 12:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Fil.dr.Japanspecialisten Monica Braw "Japan då och nu-oupphörligt inspirerande i femtio år"
2018-11-22 12:15