Skara Borgen
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Skara rotaryklubbars etikarbete 2000 – 2010

Under ett decennium har Skaras rotaryklubbar samverkat i projekt med inriktning på etiska frågor.

Under ett decennium, 2000 - 2010, har Skaras rotaryklubbar samverkat i projekt med inriktning på etiska frågor. En sammanfattning av detta arbete presenteras här.

Tre perioder kan urskiljas

I. Efter samtal i klubbarna under 1999 om Rotarys valspråk ”Service above self” och dess betydelse idag i ett lokalt perspektiv togs ett initiativ av klubbarnas presidenter, Kjell Hideström och Lennart Lundh, med syftet att anordna några offentliga program i Rotarys regi med inriktning på värderingsfrågor. Till att börja med leddes mötena av presidenterna, årsvis omväxlande.

Program genomfördes i klubbarna kring etiska frågor. Skara-Borgen RK genomförde en serie veckomötesprogram med början 4 oktober 1999. Bernt Phersson introducerade serien och Per Rooswall från Länsförsäkringar talade. 4 och 24 januari 2000 fortsatte serien.

23 februari 2000 hölls den första offentliga samlingen, ”Heder och samvete – på vilken värdegrund vill vi bygga framtiden?” Företrädare för kyrkan, polisen och skolan medverkade i Rosers salonger. Denna samling följdes upp den13 september 2000: ”Etik och moral – har jag ett ansvar?” Representanter från polisen, föräldraföreningar, socialtjänsten och idrottsrörelsen medverkade. Lars Widéll ledde panelsamtalet.

En arbetsgrupp hade då bildats med Lars Widell som ordförande. Senare övertog Bernt Phersson.

Artikelserie i SkLT med temat Min syn på etik. Följande rotarianer bidrog: Bengt Lindhé, Lars Wilsson, Lars-Göran Lönnermark, Sten Svensson och Bernt Phersson. Artiklar om vårt arbete publicerades i SkLT och Rotary Norden.

Lars Widell medverkade i temadag på Teglaskolan kring etiska frågor.

II. Vid möte den 9 januari 2001 med Rotarys gemensamma etikgrupp ställdes frågan om hur Rotaryklubbarna i Skara skulle arbeta vidare med de viktiga etikfrågorna. Redan vid möte den 13 mars 2000 hade föreslagits att man skulle försöka skapa ett nätverk i Skara kommun och i samarbete med kommunen kring värdefrågorna. Ett närmande skedde till Skara kommun och föreningslivet i Skara med tanke på frågornas betydelse och på behovet av kontinuitet.

Den 8 augusti 2001 samlas, på kallelse respektive inbjudan av Skara kommun, Skara kommunstyrelses AU, nämndernas presidier, förvaltningscheferna, polisen i Skara, kyrkor och föreningar i Skara, fackliga representanter samt Rotarys etikgrupp för att ta fram ett gemensamt handlingsprogram. Särskilt hade främlingsfientliga tendenser på Katedralskolan uppmärksammats. Dagen innan, den 7 augusti, hade man i Rosers salonger tillsammans genomfört programmet ”Hur ger man sina barn en inre kompass?”med skolsköterskan Birgitta Marz, församlingspedagogen Ann-Sofie Omdahl och specialläraren Karin Glaad-Björding.

Det gemensamma handlingsprogrammet ”mot rasistiska, främlingsfientliga och andra antidemokratiska yttringar” antas av Skara kommun den 15 oktober 2001 och av Skara-Borgen RK vid årsmötet den 26 november. Dokumentet antas av klubben som etikpolicy.

Den 5 december 2001 antar den ovan nämnda utvidgade gruppen namnet ”Nätverket alla människors lika värde”.

Den 16 april 2002 inbjuds till möte på Rosers: ”Nazism och rasism – ett problem att ta på allvar?” Poliskommissarien Hans-Olof Sandén från Skövde talar.

När så småningom de antidemokratiska inslagen på Katedralskolan försvann, avtog också kommunens engagemang för nätverket som kommit att få sin inriktning just mot rasismen.

III. 2006 skedde en nystart med Lars Widéll som ordförande. Programmet Kan man vara hederlig som politiker? genomfördes den 16 november på Rosers efter valet. Samtal fortsatte sedan i gruppen om framtiden. Vid januarimötet 2007 föreslogs att man skulle pröva ett nytt närmande till föreningslivet för att aktualisera värderingsfrågorna, exempelvis med inriktning på barn och unga under ett eller två år för att sedan ta upp till exempel de internationella frågorna. Det skulle kunna innebära ett samarbete med Rädda barnen respektive Röda Korset. Av detta följde beslutet om en längre satsning på de unga i Skara kommun.

”Skaras nätverk för barn och unga” antogs under 2007 som begrepp. Logga skapades – slutligen fastställd 2008 - med insats från elever på Katedralskolans medielinje. Finansiering av nätverkets arbete skedde genom klubbarna, totalt 25.000:- I detta nya skede har Rädda Barnen från början tagit aktiv del, både genom aktivt deltagande i referensgruppen och genom betydande ekonomiska bidrag.

Den 24 april 2007 genomfördes programmet Hur har barn och ungdomar det i Skara?med medverkan från Skara kommun och organisationer. Ur detta växer uppdelningen mellan Styrgrupp och Referensgrupp fram.

Nätverket inbjöds av domprosten Anders Alberius att medverka i demonstration mot våldet i samhället den 18 januari 2008. Nätverket förklarade sig villigt att uppmuntra till deltagande men ansåg sig inte ha resurser att ta ett direkt ansvar för genomförandet. En liknande demonstration genomfördes den 23 april med fackeltåg för ett medmänskligare samhälle. Nätverkets stora satsning detta år var Ledarfesten den 13 oktober med stort deltagande för att inspirera barn- och ungdomsledare i kommunen med Dennis Andersson, BK Häcken, Göteborg. Intensiva kontakter med berörda ledare föregick kvällen för att uppmuntra till deltagande. Vidare engagemang i samband med Niornas avslutningskväll. Uppgiften att påminna om betydelsen av ett kvällsfik för unga nämndes också. Lars Widell ledde två samlingar i krishantering för föreningsrepresentanter.

Den 13 november 2009 anordnades ”föredömesdag” i tre omgångar på Rosers för kommunens högstadie- och gymnasieelever med Carolina Klüft.

Den stora satsningen 2010 var Föreningsmässa på Vilans fritidsområde den 24 september. Johan Hjertén efterträdde Lars Widell som ordförande.

Under hela perioden har frågan om kontinuiteten varit aktuell. Kan någon annan än de båda rotaryklubbarna leda arbetet? Hela tiden har också omfattningen av Rotarys engagemang diskuterats. I praktiken har det stannat vid ett större arrangemang om året och den årliga avslutningskvällen för niorna. Stöd för invandrarungdomar har kommit en bit på väg. Samverkan med affärslivet för utveckling av Skara tätorts miljö i stil med ”Vänliga veckan” har diskuterats.

Kärnverksamheten är för närvarande det som etikgruppernas valda namn anger: att vara ett ”Nätverk för Skaras barn och unga” och på det sättet göra något inom Skara kommun utifrån ”Service above self”.

Ett stort arbete har genom åren lagts ned på det arbete som Rotaryklubbarnas gemensamma etikgrupp initierat och drivit. I ledningen för detta arbete ska särskilt Lars Widéll från Skara RK nämnas. Bernt Phersson från Skara-Borgen RK har också varit oförtröttlig genom hela decenniet.

Skara den 21 oktober 2010
Lars-Göran Lönnermark
Skara-Borgen RK