Skövde Gustaf Dalén
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Stenstorp-Skultorps RK 50 år 1965-2015
Utdrag ur dåvarande presidenten Harald Engströms tal vid 50 års firandet.

 

Hösten 1964 började överveterinär Åke Hornwall, som var medlem i Falköpings RK, tillsammans med deras styrelse och Distriktsguvernören att lägga grunden till det som skulle bli Stenstorps RK.  I februari 1965 hölls ett organisations sammanträde med ett antal rotarianer från Falköping och Tidaholm samt ett 25-tal nya medlemmar i den kommande klubben. Man utsåg styrelse med Åke Hornwall som president samt övriga funktionärer och andra formalia. Onsdagar blev och är klubbens mötesdag, med kvällsmöte 2 dagar och övriga dagar lunchmöte. Sammanträdeslokal var Ranstadsverkets mäss. Upptagningsområdet skulle vara Stenstorp, Häggum och Skultorp.

19 februari 1965 hölls första ordinarie mötet med den provisoriska Stenstorps Rotary Klubb.
I och med Rotaryåret 1965/66 fick man det officiella erkännandet som Rotaryklubb och den 7/7-65 hissades klubbens fana för första gången. Då det var det första riktiga mötet informerade president Åke Hornwall om sina målsättningar som var:
Klubben skull vara VERKSAM, TRIVSAM och VÄNLIG.  Medlemmarna uppmanades att besöka andra klubbar minst 3 gånger och ta med gäster vid likaså minst 3 gånger under året. Dessutom uppmanades medlemmarna till att sprida Rotarys idéer och ideal.
 
Detta är målsättningar som kan gälla lika bra idag 2015, då vi har ledord som OMTANKE, ENGAGEMANG och DELAKTIGHET.

Än i dag 2015 kan den som kommit i kontakt med klubben, bekräfta att klubben under åren har haft en trivsam atmosfär med omtanke om varandra. Lärt av varandra och samtidigt gjort en insats för samhället och omvärlden.

För 50 år sedan den 4 september 1965 hölls charterfesten. Klubben bestod av 27 medlemmar. Högtiden startade i Valtorps kyrka med efterföljande middag på Stora Bjurums slott.

Presidenten Åke Hornwall framhöll i sitt högtidstal ”Det osjälviska tjänandet och att vi ska lära oss av varandra. Vi får inte tycka att omvärlden inte angår oss”. Ord som gäller också idag 50 år senare när vi får tänka på att stödja alla som är berörda av krig, sjukdomar och hungersnöd.

F o m verksamhetsåret 1967/68 ändrades namnet till Stenstorp-Skultorps RK
Verksamheten i klubben kretsar då som nu kring de 5 tjänstegrenarna: Klubbtjänst, Yrkestjänst, Samhällstjänst, Internationell tjänst och Nya generationer.

Några exempel från dessa områden:

Klubbtjänst lokalerna för klubbens möten har växlat genom åren. Började på Ranstadverket sedan till Svansjön 1967, Alphyddan och Billingen 1968, Forum i Stenstorp 1969, Forum och Svansjön 1979, Forum och Prisma 1992, Björktuna i Stenstorp 1994 och sedan år 2000 Vägkrogen i Skultorp.
 
Närvaron har sedan start varit hög. Den var 85-90 % under många år men i mitten av 1980-talet hade den sjunkit till runt 60 %. Under de första åren på 2000-talet låg vi åter runt 80 %, för att åter bli något mindre och närma sig en normal närvaro för en kvällsklubb i Rotary, ca 50-60 %.  Att närvaron oftast varit hög tyder på att vi haft intressanta och givande föredrag och en trevlig samvaro vid våra möten, det vi eftersträvat från att klubben startade.
När vi tittar tillbaka i protokoll och veckobrev så beundrar man tidigare sekreterare som oftast skrev mycket detaljerat och hade mycket arbete med distribution som till en början skedde med post för att gå över till personligt överlämnande nästkommande möte. Ett undantag på de fylliga veckobrev skedde april 1975 då den dåvarande sekreteraren (Tomas Mörne) skrev: ” På grund av vårbruket hinner jag inte skriva något riktigt veckobrev. Jag hoppas ni alla ursäktar. ”
Medlemsantalet har kretsat kring 30-talet personer, i februari 1994 fick vi vår första kvinnliga medlem, Margareta Richardsson och i december samma år blev Tina Åbom nummer två.

Yrkestjänsten går ut på att som medlem ge information om sina respektive yrken och deras utvecklingstrender. Lyssna på och lära sig av intressanta föredrag.

Samhällstjänsten är att klubben årligen har stöttat organisationer, föreningar och privatpersoner/ elever med understöd, bidrag och stipendier. Ett kuriosa bidrag var att man 1968 skänkte ett akvarium till Björktuna äldreboende i Stenstorp. Exempel på senare års engagemang är Röda Korset, Rädda barnen, Brottsofferjouren, Dalenium, Dalenmuséet, Elevstipendier, Idrottsföreningar, Jultomtarna, Svenska kyrkans projekt Kojan, Frälsningsarmen mm.
 
Internationella tjänsten har för det mest inneburit bidrag till The Rotary Foundation och Polio plus. Vi har också i närtid skänkt pengar till Lars-Erik Anderssons verksamhet i Gambia och till brunnar i Indien.
De skänkta pengarna har kommit från våra medlemsavgifter/budget men också från speciella insamlingar, arrangerade konserter och privata initiativ.

Nya generationer: Klubben har bidragit till, medverkat och även haft ansvar för utbytes elever. Nyligen hade vi en utbyteselev från Sydkorea här och en elev från Västerhöjd Gymnasiet i Skövde var ett läsår i Kanada. Via The Rotary Foundation har ungdomar från 3:e världen beretts tillfälle att studera i Europa.

Tillsammans med Skövdes Rotary klubbar har vi anordnat utbildningar för unga ledare, s.k. RYLA utbildningar.  Klubben tog också aktivt del i bildandet av Rotaract klubben i Skövde.
De ekonomiska bidragen till samhällstjänst, internationell och nya generationer har de senaste åren varit runt 25-30 kkr per år d v s nästan 1000 kr/medlem och år.