Sollefteå Nipan
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Sollefteå Rotary Clubs historia

Rotary har verkat i Sollefteå sedan år 1937. I år 2017 blir det 80 års verksamhet.

Sollefteå firar detta år också 100 år som stad. En stad som då bestod av under 3 000 innevånare. Det var den enda stad i Sverige med så få innevånare som fick bli godkänd att starta en fristående Rotaryklubb. Det visar på den framåtanda och optimism som fanns i Sollefteå på den tiden. Klubben startades med 23 nya chartermedlemmar som värvades ur Sollefteås näringsliv.

Rotarys symbol kugghjulet, symboliserar rotation, en rotation som skapas genom att kuggarna griper tag i varandra och överför den drivkraft som man vill åstadkomma. Kuggarna kan också ses som oss medlemmar som får Rotary-hjulet att snurra, eller vi kan se Rotary som en kugge i samhället. Rotary har ju funnits i nästan hela Sollefteås historia. Ett samhälle med många kugghjul. Med kugghjul kan man antingen växla upp och få fart eller växla ner och få kraft. Det överför energi, en alldeles utmärkt symbol för vad Rotary vill åstadkomma.

Till historien hör också att Rotary liksom övriga samhället representerades av bara män. År 1991 valdes de första kvinnorna in i klubben, Kerstin Franzén var en av dem. Hon blev också klubbens första kvinnliga president. 2010-2011 utsågs Kerstin till distriktsguvernör, då ansvarade vi tillsammans med Nipan Rotaryklubb även för distriktskonferensen som hölls på Gålsjöbruk. Tidigare distriktsguvernörer från Sollefteå har varit Sigfrid Fahlén och Gunnar Moberg. Sigfrid tog även initiativ till att Sollefteå Rotaryklubb blev charterklubb för en nybildad klubb i Polen. Det internationella utbytet har genom åren varit en viktig del av klubbens verksamhet. Många ungdomar i Sollefteå har via Rotary getts möjligheter att resa ut i världen för studier. Vi har på motsvarande sätt tagit emot ungdomar från respektive länder. Detta har berikat klubben och samhället. Kulturen har varit en annan viktig del av klubbens verksamhet som att delta i inköp av konstutsmyckning, musikkonserter och utdelande av kulturstipendier till talangfull ungdom.


Bildandet av Sollefteå Nipan Rotary Club

Inom Sollefteå Rotary Club fördes vid mitten av 1980-talet diskussion om att en ny rotaryklubb borde bildas. Beslutet blev att göra ett försök i Långsele. Ett antal informationsmöten genomfördes med personer som antogs kunna vara intresserade. Bedömningen blev dock att tillräckligt intresse inte fanns. Försöket avbröts.

Tanken på en ny klubb levde emellertid vidare. Den levandehölls av bedömningen att det fanns personer intresserade av att engagera sig i Rotary. Därtill ansågs att Sollefteå Rotary Club inte skulle växa sig medlemsmässigt för stor.

Vid styrelsemöte 1994-09-14 uppdrogs åt Christer Persson, president i klubben 1989-1990, att undersöka möjligheterna att starta en ny klubb i Sollefteå. Noggranna studier av ”Extension handbook”  och andra publikationer inleddes parallellt med inventering av tänkbara medlemmar. Bland målsättningarna för arbetet kan nämnas jämn könsfördelning, yngre medlemmar samt medlemmar utan rotaryerfarenhet. Nu inleddes intensiv samverkan med distriktsguvernören Hans Roberthson.

Den 3:e februari 1995 kunde en första inbjudan sändas till 22 tänkbara medlemmar. Inbjudan avsåg en sammankomst på Hotell Appelberg 3:e mars med information om Rotary International. Informationen gavs av Hans Roberthson, Bo Eriksson och Christer Persson. 22 personer infann sig. Nästa inbjudan gick ut 12:e mars. Vid mötet 24:e mars avhandlades livet i den lokala rotaryklubben. Mötet avslutades med att de närvarande fick fråga om de var intresserade av att bli medlemmar i en ny klubb. 17 personer bejakade idéen. Guvernören gav nu Christer Persson formellt uppdrag att bilda en ny klubb. Den 5:e maj följde det tredje mötet vilket gavs karaktären av veckomöte. Vid detta valdes en interimsstyrelse med Christer Persson, president, Viola Sjödin, sekreterare, Bengt Öberg, skattmästare och Barbro Lundquist, klubbmästare. Klubben gavs arbetsnamnet Sollefteå Nipan Rotary Club. Målsättningen var att chartra klubben under oktober – november. Ytterligare 2 veckomöten genomfördes under maj.

Samhällsöversikt utarbetades, rapport avgavs till Sollefteå Rotary Club samtidigt som begäran om att få dela territorium framställdes. Sollefteå Rotary Club beslöt 1995-08-16 att dela territorium med den nya klubben. Fem dagar senare beslutade Sollefteå Rotary Club vid sitt veckomöte att ställa sig bakom bildandet av den nya klubben. Fadderskapet var därmed i hamn. Ansökan om medlemskap i Rotary International utarbetades och tillställdes guvernören Rune Ångström. Interimsstyrelsen omvandlades till styrelse. Stadgar utarbetades. Veckomöten genomfördes på Hotell hallstaberget. Klubben engagerade sig i sitt första projekt, medfinansiering av en skulptur på gågatan i Sollefteå.

Den 3:e februari 1996 chartrades i Sollefteå kyrka Sollefteå Nipan Rotary Club med 41 medlemmar av förre guvernören Hans Roberthson. Den 3:e februari 2006 uppvaktade Carl-Wilhelm Stenhammar personligen klubben med anledning av dess jubileum.

Åren under slutet av 80-talet var väldigt expansiva för båda klubbarna. Därefter har tiden förändrats i en rasande fart. Detta kräver att även Rotary förändras men det får inte ske på bekostnad av Rotarys värdegrund. Rotary har genom åren kunnat erbjuda kvalitéer som yrkesutbyte, personligutveckling och kamratskap. För att behålla den energi som vi har skapat i våra båda klubbar och anta den utmaning som tiden kräver beslutade vi att under år 2016 slå samman våra klubbar och bilda den nya sammanslagna Sollefteå Nipan Rotary Club och från 2016-07-01 är klubbarna åter förenade.