NYHETSARTIKLAR

Veckobrev vecka 41

2017-10-16 - 2018-01-25

Veckomöte den 9 oktober 2017

Ordinarie lunchmöte: Måndag 9 oktober 2017
 
Närvarande 8 st medlemmar och 4 st gäster varav 2 rotarianer
 
President Martin Karlsson hälsade alla närvarande välkomna till lunchmötet på sedvanligt sätt.
 
Efter detta lämnades ordet över till dagens föredragshållare Lars-Erik Hansson. Lars-Erik är ekonomichef i Strömstads kommun sedan ca 2 år. Lars-Erik började med att presentera kommunens vision. Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass. 2030 har kommunen ett långsiktigt mål om att vi är 16 000 invånare samt en fossiloberoende kommun. Det innebär krav på byggnation av fler bostäder samt en omställning till andra energikällor. 
 
Kommunens intäkter består till ca 70 % av skatter och utjämning. Taxor och avgifter står för 16 % och bidrag från staten och EU för 10 %. Intäkterna används i huvudsak till Barn och utbildning (38 %) och vård och omsorg (34 %). 
 
Bokslutet 2016 var bra med en vinst som till viss del var av engångskaraktär. Lars-Erik sa att de inte har några problem med nämnderna utan de följer sin budget bra. Det som varit svårt att hinna med är planerade investeringar i t.ex. vatten och avlopp, skolor, förskolor, vägar, osv. I många av fallen är det inte pga. kommunen det dröjer utan det är även offerttider, överklagan, mm som påverkar tiden. 
 
Kommunen har 1291 månadsanställda där 77 % är kvinnor. Det är en stor arbetsgivare där många jobbar i barn och utbildning samt vård och omsorg. Lars-Erik nämnde att om man jämför med liknande kommuner så är Strömstads kostnader för administrationen lägre.
 
För delårsbokslutet 2017 var resultatet något bättre än budget och de har gjort stora investeringar i vatten och avlopp på Österöd. Lars-Erik bedömde att det ser bra ut. 
 
Frågor ställdes om bland annat att många i kommunen jobbar i Norge och nyttjar t.ex. barnomsorg. Lars-Erik förklarade att utjämningssystemet mellan landets kommuner ska ge kompensation för detta då vår kommunala inkomst är låg i förhållande till invånarantalet. Den person som ger mest i utjämning är en ensamstående över 90 år som ger kommunen ett tillskott på ca 300 000 kr. 
 
Martin tackade Lars-Erik för intressant föredrag. 
 
Det annonserades sedan att vi ska ha årsmöte den 6 november och att vi under november kommer att ha 70-årsjubileum. Mer information om detta kommer att skickas ut till medlemmarna samt annonseras på hemsidan.
 
Alla närvarande hälsades hjärtligt välkomna till våra kommande möten. Nästa lunchmöte är den 23 oktober och då kommer Thomas Hjertberg att prata om ett av våra största miljöproblem – Plasten i haven. Den 24 oktober är det även ”World Polio day” där vi behöver funktionärer för den aktivitet klubben ska anordna med en promenad runt Strömsvattnet för att samla in pengar till våra egna projekt samt till ”End Polio Now”. 
 
Noteringar av Martin Karlsson
 

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MERss

KONTAKTINFORMATION

Tel: 052619700 E-post: stromstad@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Laholmen Hotell
Ångbåtskajen 4
452 30 Strömstad

Ordinarie mötestid: Måndagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Antibiotika till folk och fä - Claes Toreld
2018-10-22 11:45