PROJEKT - Internationella projekt

Infobrev från Panzi Projekt

2017-09-05 - 2018-01-13

Verksamhetsberättelse 2015-2016

Verksamhetsberättelse för Panziprojektet 2015-2016        

Ledningsgruppen för Rotarys Panziprojekt avger härmed berättelse över verksamheten 2015/2016. Eftersom det är första gången vi avger en verksamhetsberättelse över Panziprojektet väljer vi att inledningsvis ge en bakgrund till projektet. Verksamhetsberättelsen innehåller därutöver en beskrivning av projektets utveckling under åren fram till den 31 juni 2016 och bedömning av den närmaste tiden framåt.

 

Ledningsgruppens sammansättning

Ledningsgruppen består av 9 ledamöter.

Ordförande:                                       Bo Westerling, Örebro Engelbrekt RK

Projektledare/vice ordförande:                Tommy Sandén, Örebro Engelbrekt RK

Sekreterare:                                      Dieter Wolf, Mosjö RK

Ekonomiansvarig:                            Anders Sandin, Örebro Engelbrekt RK

Ledamot:                                             Jan Karlsson, Örebro RK

Ledamot:                                             Conny Gustafson, Örebro Västra RK

Ledamot:                                             Erik Behrenth, Örebro Södra RK

Ledamot:                                             Svante Gyrulf, Örebro Engelbrekt RK

Ledamot:                                             Lennart Nordström, Örebro Engelbrekt RK

Ledamot:                                                                    Sara Somi, Örebro Södra RK har avgått ur gruppen och ersatts av Erik Behrenth, samma klubb.

Varje Örebroklubb är representerad i ledningsgruppen. Örebro Engelbrekt har flest ledamöter, eftersom klubben dels är initiativtagare till projektet, dels är största bidragsgivare.

Örebro Engelbrekt RK är moderklubb för projektet och förvaltare av ekonomin. Det innebär att projektets ekonomi ingår i klubbens ekonomihantering, men särredovisas i denna med insamlade medel placerade på särskilt bankkonto. Ledningsgruppen har arbetsregler som fastställts av styrelsen i Örebro Engelbrekt RK.

Sammanträden

Ledningsgruppen hade sitt första sammanträde den 16 april 2015. Gruppen har hittills haft 11 sammanträden. Sammanträdena protokollförs enligt gällande arbetsregler.

Verksamhetsåret 2014/2015       3 st

Verksamhetsåret 2015/2016 7 st

Verksamhetsåret 2016/2017 1 st

Bakgrund till projektet

Örebro Engelbrekt RK tog våren 2014 beslut om, att genom insamling av pengar, starta ett biståndsprojekt med utgångspunkt att möjliggöra en förbättring av elsituationen för Panzisjukhuset i Bukavu, DR Kongo. Landet är ett av världens fattigaste länder, men har rika mineraltillgångar. Landet har under årens lopp härjats mycket svårt av krig och inbördeskrig. Det politiska läget är oroligt och sjukhuset och dess personal är utsatta för olika hot.

Panzisjukhuset, som har en bred medicinsk verksamhet, är kanske mest känt för sina insatser med operationer på våldtagna kvinnor och barn. 10 000-tals operationer har under åren gjorts. Chefsläkaren Dr Denis Mukwege är internationellt berömd för sina insatser. Sjukhuset har ca 400 vårdplatser och ett 30-tal läkare tjänstgör där.

Sjukhuset har stora problem med sin elförsörjning. Den levererade elen är oren och faller titt som tätt bort. Sjukhuset får i detta läge förlita sig på el från egna dieselgeneratorer. De dieselaggregat som idag finns är förhållandevis omoderna och de slits snabbt ut, eftersom de är i gång ständigt, vilket ger begränsad tid för underhåll. Ett mindre försök med solenergi har gjorts för delar av sjukhuset.

Projektets insatser inriktades tidigt mot att bistå sjukhuset med nya och moderna dieselgeneratorer för att säkerställa elförsörjningen. I framtiden är solenergi en lämplig energikälla. Dieselgeneratorerna blir då en back up.

Insamlingen

Redan under maj 2015 hade projektet uppnått ett insamlingsresultat på över 500 000 kr. Bidragsgivarna vid denna tidpunkt kan sammanfattas på följande sätt (avrundade siffror):

·         15 Rotaryklubbar hade tillsammans skänkt 249 000 kr.

·         Svenska kyrkan gav 95 000 kr genom insamling vid Fredsgudstjänst och välgörenhetsmatch i ishockey tillsammans med Örebro Hockey.

·         Rotarys U-fond gav ett bidrag på 10 000 kr.

·         Fredskonferensen gav ett överskott på 83 000 kr.

·         Julkonserterna i Betelkyrkan gav ett resultat på 24 000 kr.

·         Enskilda givare bidrog med 23 600 kr.

·         Av Rotary Distrikt 2340 utlovat bidrag med 50 000 kr, vilket ännu inte utbetalats.

Under verksamhetsåret 2015-2016 har insamlingen fortsatt. Ytterligare klubbar och bidragsgivare har kommit till. Idag är 19 Rotaryklubbar engagerade i projektet, bl a Strömstads RK och Munkedals RK.

I en gåva från dödsboet efter författaren Göran Blomé har projektet via Lars Hallmén Örebro Västra RK tacksamt tagit emot en upplaga på 1000 böcker  ” Bästa Sverige … Från Vikingavälde till EU-monarki”. Boken säljs av Rotaryklubbar och andra organisationer och pengarna går till projektet. Idag har ca hälften av böckerna sålts.

Dieselgeneratorerna

I ett tidigt skede lovade Atlas Copco att skänka en dieselgenerator till projektet. Under verksamhetsåret och också senare har ett flertal diskussioner förts med bolaget. Diskussionerna har lett fram till att bolaget, utöver gåvan, också utfästs sig att projektet får köpa en andra generator till produktionskostnad. Panziprojektet kommer sålunda att kunna leverera två generatorer som kan samköras, vilket ökar livslängden och hållbarheten i elförsörjningen.

Transporter

Dieselgeneratorerna från Atlas Copco tillverkas i Spanien och ska levereras upp till Sverige för vidare leverans till Bukavu. Under verksamhetsåret har ett flertal diskussioner förts med biståndsorganet Human Bridge, som har erfarenhet av transporter till Panzisjukhuset. Human Bridge har åtagit sig uppdraget.

Informationsresor

Den 17 november 2014 besökte Bo Westerling Kristinehamns-Bro RK och Kristinehamns RK.

Kristinehamns RK är med i projektet.

Den 20 april 2015 besökte Bo Westerling och Tommy Sandén Strömstads RK och Munkedals RK för att informera om projektet. Till det besöket var även inbjudna rotarianer från Halden i Norge.

Besöket resulterade att Strömstads och Munkedals RK gick in i projektet.

Den 25 april i år besökte Bo Westerling och Tommy Sandén Rotaryklubbarna i Strömstad och Munkedal en andra gång för att diskutera projektets utveckling.  

Utöver detta har ett flertal besök gjorts i olika organisationer under projektets gång.

Studieresa till Bukavu och Panzisjukhuset

För att bilda sig en uppfattning om Panzisjukhuset, dess verksamhet och personal, samt för att besöka den Rotaryklubb i Bukavu, som är projektets rotarykontakt på plats, reste Tommy Sandén ner till Bukavu den 5 mars 2016. Besöket varade en vecka. Erfarenheterna från resan har blivit en ovärderlig del för projektets fortsatta utveckling. Resan finns dokumenterad i en film, som kan användas vid bl a klubbesök. Rotaryklubben som Tommy besökte var en entusiastisk klubb, som lovade att hjälpa oss i projektet. Sjukhusets organisation behöver stramas upp främst på ledningssidan.

Efter resan har det skissarbete vad gäller placering av generatorerna och viss tillbyggnad av generatorhus och bullerskydd delvis förfinats.

Utgivna informationsbrev

Projektet har under åren gett ut fem informationsbrev till bidragsgivande organisationer. Ett sjätte är nu på gång. Breven innehåller information om läget på sjukhuset och i DR Kongo, samt om vad som händer i projektarbetet.

 

Organisationsfrågan för Panzisjukhuset

Tommy Sandéns Kongoresa har gett flera erfarenheter. För det första måste ledningsfunktionen på sjukhuset förstärkas, med en sjukhuschef/platschef. En andra erfarenhet är att alla de inblandade organisationer som bistår sjukhuset måste samordna sin verksamhet. Idag spretar insatserna och man vet ofta inte vad den andra gör. Situationen är komplicerad eftersom organisationerna finns på olika platser i världen.

För Sveriges del har detta lett fram till att flera inblandade organisationer mötts för att reda ut situationen och deras uppfattning överensstämmer med de slutsatser Tommy har dragit efter resan. Tommy Sandén har deltagit i dessa samtal, som hållits i Stockholm.

Kontakter med Panzi Foundation

Projektet har genom Tommy Sandén haft flera kontakter med Panzi Foundation i USA. Projektet har fått information om att tankar finns på att göra en större ombyggnad av hela sjukhuset. En ”fund raiser”, med stor erfarenhet från insamlingar har förklarat sig villig att ställa upp. Förutsättningen för detta är att färdiga arkitektritningar finns och att en väl fungerande organisation finns på plats. En arkitekt har förklarat sig villig att göra riktningar.

 

Från vårt projekts sida har vi förklarat att vårt ansvarsområde är elförsörjning och i första hand i etappen med dieselgeneratorer. Detta har man accepterat. Erfarenheten visar att stora projekt har funnits tidigare och att de av olika skäl senare ”lagts på is”. Tiden är nu knapp. Problemen är stora.  En snar leverans  är nödvändig.  

 

Global Grant eller egna projektresurser

Frågan om att söka internationella Rotarypengar till projektet har diskuterats vid ett flertal tillfällen i ledningsgruppen. Kontakter har också tagit med Rotary International i Zurich och i USA. Ledningsgruppen har slutligen kommit fram till att den första etappen med dieselgeneratorer klarar vi av med egna insamlade pengar och med gåvan från Atlas Copco. Skälet för detta är att regelverket för internationella Rotarypengar är komplicerat och att det är svårt att passa in regelverket inte i de förutsättningar som gäller för projektet. Tiden och det oroliga politiska läge som råder i landet är ytterligare komplikationer. Däremot om projektet, efter beslut i klubbarna, får mandat att fortsätta i en etapp för att förse sjukhuset med solenergi, kan en Global Grant-ansökan bli aktuell.

Planen framåt

Läget är nu följande. Projektpengar finns för inköp av en dieselgenerator utöver den som skänkts av Atlas Copco. Human Bridge har förklarat sig villiga att åta sig transporten från Sverige till Bukavu.  

Generatorerna kan möjligtvis härbärgeras hos Human Bridge inför leverans. Två kunniga personer inom elteknik har förklarat sig villiga att åka ner till Panzisjukhuset för att bistå vid installationen. Båda dessa har tidigare varit nere vid sjukhuset ett flertal gånger och den ene har flera gånger utfört reparationer på de befintliga generatorerna.

 

Det återstår nu att lösa försäkringsfrågan under förvaring och transporter. Det måste också komma klartecken från Panzisjukhuset när de om och tillbyggnader som måste ske inför installation är klara. Ritningar finns och vissa arbeten har redan påbörjats. Det behövs bl a en ny tank och ett bullerskydd.

 

Ekonomi

Projektets ekonomi kan sammanfattas enligt följande:

Ingående balans 1 juli 2015                                          +485 488 kr

Insamlade medel  verksamhetsåret 2015/16       +  45 295 kr

Förbrukade medel verksamhetsåret 2015/16      -   27 254 kr *

Utgående balans 30 juni 2016                     + 503 529 kr       

 

* Förbrukade medel under verksamhetsåret 2015/16 avser:

Bankkostnader                   1 135 kr

Resa Bukavu                      24 290 kr (Vaccination, visum, resa, uppehälle)

Resa Strömstad                      700 kr (Övernattning Tommy Sandén)

Faktura Concess                  1 129 kr                             

Aktuell balans på kontot per den 14 oktober 2016 är 503 382 kr

För vidare ekonomisk information hänvisas till Örebro Engelbrekt RK:s bokföring.

 

Slutord

Arbetet i Panziprojektet har tagit tid. Än är vi inte klara, men vi närmar oss tidpunkt för beställning av generatorer och därefter kommer leverans.  Panziprojektet är ett komplicerat projekt. Det innehåller val av teknik, kompetensöverföring, finansiering, långa transporter, viss om- och tillbyggnad, behov av organisationsförändringar vid sjukhuset och inte minst samverkan. Listan på möjliga områden för misstag kan göras lång.  

 

Drivkraften i projektet är vetskapen om att Panzisjukhuset är i stort behov av hjälp med sin elförsörjningen. Varför då Rotary? Alla berörs vi av den svåra situation sjukhuset lever under. Med beundran kan vi se med vilket mod och empati personalen vid sjukhuset griper in och lindrar lidande. Rotaryklubbarna som medverkar i projektet har tagit ställning och vill i sann Rotaryanda verka för fred och förståelse och visa humanitet.  Projektet följer det tema som världspresidenten för året 2013-2014 Ron. D. Burton hade som tema: Engagera Rotary, förändra liv.

 

 

Örebro den 20 oktober 2016

För Ledningsgruppen för Panziprojektet

 

Bo Westerling                                    Tommy Sandén

Ordförande                                        Projektledare/Vice ordförande

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MERss

KONTAKTINFORMATION

Tel: 052619700 E-post: stromstad@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Laholmen Hotell
Ångbåtskajen 4
452 30 Strömstad

Ordinarie mötestid: Måndagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Antibiotika till folk och fä - Claes Toreld
2018-10-22 11:45