Trollhättan
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Rotaryklubbarna i vårt område leder stort Internationellt samarbetsprojekt kring rent vatten i Kenya!

På landsbygden i sydvästra Kenya är bristen på rent dricksvatten mycket stor! Förorenat vatten ger upphov till många sjukdomar där smittan leder till hög dödlighet bland små barn och hög sjuklighet bland både barn och vuxna! Befolkningen hämtar vatten i bäckar och naturliga grundvattenkällor, s k ”vattenhål”! Dessa vatten är förorenade av både människor och såväl tama som vilda djur!Fem Rotaryklubbar från vårt område har varit projektledande och finansierat ett stort samarbetsprojekt tillsammans med Rotary Doctors!                           

Man har genomfört skyddande åtgärder för rent vatten i 61 källor!                         2 000 personer nyttjar varje källa och därmed har 120 000 människor har fått tillgång till rent dricksvatten.

En källa kostar 15 000 kr och sammanlagt har det kostat 880 000 SEK! Pengarna kommer från klubb bidrag, olika aktiviteter i berörda klubbar samt distriktsbidrag från Rotary Foundation!

-       Värdet på rent vatten är ovärderligt! Det är lika viktigt som att bekämpa Malaria, HIV och andra infektionssjukdomar säger Bengt Frisk från Ljungskile Rotaryklubb som själv varit på plats i Kenya. Det allmänna hälsotillståndet hos byborna har kraftigt förbättrats säger Bengt och tillägger,

-       Kvinnornas arbetsmiljö har blivit mycket bättre och det är nog så viktigt!

Projektets genomförande och uppföljning!

Byar som önskat att få sin källa (vattenhål) skyddat, kontaktar Rotary Doctors på plats i Kenya. Dess koordinatorer som är sjuksköterskor gör då en undersökning på plats tillsammans med en entreprenör. Man försäkrar sig om att källan aldrig sinat, att vattenflödet är gott och kontinuerligt och att den inte ligger mer än 2 km från byn. Efter godkännande av projektkommittén, har tillstånd inhämtats från markägare och lokala myndigheter. Man tar in offert och tecknat avtal med entreprenör.

Härefter gräver man ut vattenhålet, som fyllts med sten och grus. En mur byggs framför filtret, som täckts med plastfolie och på detta fylls jord och slutligen planteras buskar för att förhindra erosion. Källområdet omgärdas med ett stängsel för att utestänga djur, som kan förorena vattentäkten. Ett rör leder det renade vattnet genom muren till tappstället beläget ca 50 cm ovan mark.                                   Vattnet pressas genom filtret av marktrycket så inga mekaniska hjälpmedel behövs. Odlingsprov tas för att försäkra att vattnet är fritt från Coli bakterier. När källan blivit klar och inspekterad av lokal vattenvårdsmyndighet och Rotary Doctors.               Sedan överlämnas den som gåva till byn.

Entreprenören har garanti för sitt arbete under ett år. Efter 3 månader och efter ett år görs återbesök för att kontrollera att byborna sköter källan rätt.

Rotaryklubbarna har samlat in pengarna till källorna. Läkarbankens koordinatorer i Kenya har skött allt arbete på plats som beskrivits ovan.

Under tiden arbetet pågår har de undervisat byborna i hushållshygien, vattenvård och har organiserat en vattenvårdskommitté i respektive by och har förberett, övervakat, dokumenterat och följt upp arbetet. Uppföljningen fortsätter sedan under ett år.

Erfarenheter ur Rotaryperspektiv är positiva. Arbetet med dessa vattenprojekt har med korta avbrott pågått sedan 2005. Klubbar som deltar har lärt känna varandra bättre. Samarbetet mellan de fem Rotaryklubbarna och med Rotary Doctors har varit mycket stimulerande.

-       Utan alla 5 Rotaryklubbarnas medverkan hade detta projekt varit mycket svårt att genomföra poängterar Bengt och fortsätter Vi i projektgruppen träffats regelbundet och planerar och utvärderar steg för steg. Våra egna klubbar får fortlöpande information, men vi har också möten med alla klubbarna där vi delar erfarenheter med varandra avslutar Bengt.

Deltagande Rotaryklubbar!

-       Trollhättans Rotaryklubb

-       Vänersborg Aurora

-       Ljungskile Rotaryklubb

-       Uddevalla Byfjorden

-       Uddevalla Skansen

Läs mer om projektet på: rentvattenikenya.se:

 

För mer information om Projektet kontakta:

Bengt Frisk: Ljungskile Rotaryklubb: Mobil 0735-39 99 88

 

För mer Information om Rotary kontakta:

Göran Fredriksson: Mobil: 0722 50 41 23.

Trollhättans Rotaryklubb: PR & Kommunikation