Ulricehamn
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Historien om skulpturen Grodan i Grodparken

Historien bakom skulpturen ”Grodan” av Per Hasselberg som Ulricehamns stad fick som gåva av Ulricehamns Rotaryklubb 1949 men invigdes först den 24 maj 1950. Konstverket skänktes till en redan förbestämd plats, Grodparken i Ulricehamn och med följande motivering: Ett förskönande inslag i staden. 

Grodan 1

Följande faktaberättelse är en sammanställning av Bengt Nilsson som med materiel från arkiven i Ulricehamns Rotaryklubb samt Ulricehamns Tidning genom arbete från Gunnar Högborn, Karl-Erik Anell och Sven Tengsjö, vilka har haft vänligheten att vara grävande journalister ur nämnda arkiv. 

19 januari 1949 vid ett kvällssammanträde i Ulricehamns Rotaryklubb hälsade president Helge Wingertz medlemmarna välkomna. Under mötet diskuterades livligt stadens skönhetsvärden och den ofta ganska kritiske Peder Hammarskjöld tog under debatten fram Grodparken som ett förfulande inslag i stadsbilden. Det var för övrigt många andra platser som diskuterades under mötet och man han var även kritisk till att Rådhuset hade diskuterats att få rivas samt den kandelaber som fanns på Stora Torget, man förstod inte hur den kunde få finnas.

Enligt Gunnar Högborns efterforskning om Ulricehamns Rådhus var det på förslag att bygga ett nytt stadshus på tomten där Rådhuset idag ligger och på dess norra sida. Man skulle utlysa en arkitekttävling för att få in olika förslag, men man kan väl säga att som tur var blev inte planerna realiserade.  Peder Hammarskjöld fick en del instämmanden och Ewald Stomberg väckte förslaget att Ulricehamns Rotaryklubb skulle medverka till Grodparkens förskönande. Han nämnde då en replika av Per Hasselbergs skulptur ”Grodan” som ett lämpligt objekt. Parken hade ursprungligen varit en sumpmark, och i folkmun gått under namnet Grodparken. Nu ansågs det att de träd som fanns i parken mest spretade och hade inte ens grenar som skyddade mot solen. Dessutom ansåg Peder Hammarskiöld att parken mest liknande ett rabattsystem. Evald Stomberg berättade att parken tidigare varit föremål för ett namnbyte, men förslaget togs inte väl upp.

Den 23:e januari 1949 fick Ewald Stombergs förslag om att inköpa en replika av ”Grodan” gensvar, vid mötet utsågs en kommitté som skulle utreda förutsättningarna till att förverkliga projektet med en skulptur i Grodparken. Övriga medlemmar som valdes av styrelsen i kommittén blev Ewald Stomberg tillika sammankallande, Gösta Anell, Hugo Svensson, Kurt Hillerström samt Peder Hammarskiöld. Samma kommitté fick även i uppdrag att undersöka förutsättningarna och möjligheterna att få till stånd ett skönhetsråd i Ulricehamn.

 Den 30:e mars 1949 lade kommittén fram sitt förslag till styrelsen att anskaffa en replika av Hasselbergs ”Grodan” till en kostnad av ca: 3 800 kronor, vilket skulle finansieras genom insamling bland klubbens medlemmar. Beloppet 3 800 kronor var en betydande summa vid den här tiden och tveksamhet fanns bland en del medlemmar. Det fanns från ”Grodkommittén” redan en förhandsteckning på 500 kronor.

 Den 6:e april 1949 beslöt klubben på styrelsens förslag att anslå 100 kronor ur klubbens kassa till insamlingen. President Helge Wingertz passade samtidigt på att rikta en påminnelse till klubbens medlemmar om insamlingen. Styrelsen betonade att det var en engångshändelse och att det inte skulle bli någon vana med liknande insamlingar.

 

Den 13:e april 1949. President Helge Wingertz presiderade och framhöll att det skulle innebära en stor prestigeförlust för den unga rotaryklubben att dra sig ur projektet och det finns inte nu någon återvändo. Det skulle vara en god förebild för våra efterhavanden i klubben och i samhället skapa good will, beslut togs att fortsätta. Man ansåg sig därför kunna inkomma med skrivelse till stadsfullmäktige med erbjudande om gåvan. Man hade även diskuterat lämplig placering i Grodparken med stadsträdgårdsmästaren Ekehed.

I ett veckobrev från Ulricehamns Rotaryklubbs sammanträde den 28 september 1949 finns det dokumenterat av klubbens sekreterare Tore Kedinger enligt följande citat. ”medan vi äro inne på detta obehagliga ämne (de pratar om pengar), kan vi också påminna dem som tecknat bidrag till ”Grodan”. Klubben har redan betalt konstgjutare, förlåt Hovkonstgjutare-Bergman och Forsblad behöver pengarna, säger han”, slut citat.

 

Det betyder att vår staty ”Grodan är gjuten i Stockholm på Herman Bergmans Konstgjuteri AB. Bergman som omnämns i texten ovan var grundaren av bolaget, Herman Bergman själv.

Den 5:e oktober 1949 föredrog President Erik Järpe slutrapport från ”grodkommittén”, ekonomin var säkrad och kommittén kunde lämna en slutredovisning. ”Grodkommittén förordade nuvarande placering av konstverket dock med vissa ändringar av de omkringliggande rabatterna ifråga om storlek och blomsterval. Drätselkammaren (kommunstyrelsen) och stadsträdgårdsmästaren hade till nästa år utlovat begärd förändring, varigenom konstverket skulle komma bättre till sin rätt. Likaså hade kommittén utverkat att Rotary skulle få ta del av och yttra sig över ritningen till den permanenta sockeln. Den avlämnande rapporten blev av klubben godkänd som slutredovisning över kommitténs uppdrag och presidenten uttalade ett tack för det utförda arbetet och dess resultat.

Det fanns en inskription på bronssockelns baksida med stora bokstäver som är anpassade till sockelhöjden. Gåva från Ulricehamns Rotaryklubb 1949.