Vadstena Kloster
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Per Frödin

Rotaryklubben Vadstena Kloster

Den 21 augusti 2019

 

Programförklaring  för Rotary Klubben Vadstena Kloster RK 2019-2020 

 

Organisation och övergripande verksamhetsmål

 

Rotary international

Rotary är ett världsomfattande nätverk som gör humanitära insatser. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905. Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap

 

Rotary international är genom sex fokusområden engagerade för att utveckla internationella relationer, förbättra liv och skapa en bättre värld genom att stödja fredsinsatser samt att avsluta polio för evigt. De sex fokusområdena är;

 

1.     Främja fred

2.     Bekämpa sjukdomar

3.     Tillhandahålla rent vatten, sanitet och hygien

4.     Rädda mödrar och barn från ohälsa och svält

5.     Stödja utbildning

6.     Genom lokala projekt utveckla lokala småskaliga ekonomier

 

Målformuleringarna går hand i hand med FN:s globala mål: Agenda 2030.

 

Presidenten för Rotary international, Mark D Maloney, har formulerat följande   målformulering för Rotaryåret:

 

”Rotary Connects the World”

 

Rotary Sverige

Rotary i Sverige är indelat i tio distrikt, tillsammans med Lettland. Men varje distrikt fungerar också helt självständigt som en del av Rotary International. Verksamheten bedrivs i huvudsak av medlemmarna i de cirka 500 klubbar.

Vår klubb, Vadstena Kloster, ingår i distrikt 2410 som omfattas av Östergötland, Småland, Öland och Lettland. Guvernör för Rotaryåret är Johan Gustafsson från Kalmar RK. Hans viktigaste budskap för distriktet är medlemskap och flexibilitet. ”Vi måste ta hand om våra medlemmar och vi behöver bli flera! Ett sätt är att bli mera flexibla, vi måste vara öppna för förändringar och lyssna på våra yngre Rotarianer. Vad kan vi göra i våra klubbar för att möta de förväntningar som nya unga medlemmar har på Rotary.”

Vårt verksamhetsår ska präglas av guvernörens budskap.

Rotaryklubben Vadstena Kloster

Rotaryklubben Vadstena Kloster startades i mars 1987 och Nils Engström valdes till Charterpresident. Sedan starten har klubben sina lunchmöten på fredagar, i Kapitelsalen hos Restaurang Munkklostret. Klubben har per dagens datum 53 medlemmar. Genomsnittsåldern är 65 år och klubben består till 15 % av kvinnor.

För Rotaryåret 2019-2020 gäller följande organisation:

Styrelse:

President:                                       Lars Larenius

Inkommande President:                 Per Frödin

Sekreterare                                     Johan Ahlner           

Vice sekreterare                              Jenny Eriksdotter

Skattmästare:                                  Mikael Engdahl

Klubbmästare:                                Per Netland

Past President:                                Ulf Hermelin

 

Klubbens kommittéer (adjungerade på styrelsemöten):

Programkommittén                        Suzanne Möller ordf.

Medlemskommittén                       Mikael Wallsten ordf.

PR-kommitté                                 Claes Hemborg ordf.

Hjälpprojektkommitté                    Jessica Hallros ordf.

The Rotary Foundation                  Jan Johansson

 

Verksamhetsmål för Vadstena Kloster RK

 

För 2019-2020 gäller följande verksamhetsmål:

Klubbens mål är att öka antalet medlemmar, sänka medelåldern samt öka andelen kvinnliga medlemmar. Därigenom ges klubben större möjligheter att leva upp till Rotarys kärnvärden som är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorerna för att uppnå målet är engagemang, deltagande, gemensam värdegrund och förnyelse.

Eftersom Rotary består av sina medlemmar är nyckelordet engagemang. Rotarys 1,2 miljoner medlemmar genomför tillsammans varje år insamlingar och projekt vars sammanlagda värde uppgår till många miljoner kronor. Allt som genomförs bygger på medlemmarnas engagemang.  

För att kunna leva upp till Rotarys kärnvärden gäller det även att vara deltagande. Engagemang kräver även deltagande för att alla arbetsinsatser ska bidra till det övergripande målet.

Rotary har en mycket tydlig gemensam värdegrund. Klubbens uppgift är att verka i linje med de kärnvärden och övergripande målformuleringar som beskrivs inledningsvis i detta dokument. Som president för verksamhetsåret är det min uppgift att guida styrelse och kommittéer i deras arbete så att klubbens projekt och hjälpinsatser på lokal nivå återspeglar den gemensamma värdegrunden. 

Utan förnyelse får klubben svårt att uppnå verksamhetsmålet. Såsom Rotaryklubb ska vi ha respekt för de värderingar och traditioner som ligger till grund för den utveckling Rotary haft under mer än 100 år. Samtidigt måste vi ta hänsyn till omvärlden och samhällsutvecklingen som vi är en del av. Förnyelse handlar inte om stadgar och formalia, förnyelse är framför allt en mental inställning till förändring.

Kommittéernas arbete

Ordförande för respektive kommitté är namngivna ovan. De ansvarar för kommitténs bemanning samt planering av aktiviteter inom sitt ansvarsområde. När ordföranden för någon kommitté så begär avsätts tid på klubbens veckomöten för information. Styrelsen ska stödja respektive kommitté i sitt arbete samt vid behov fatta beslut om tilldelning av resurser eller ekonomiska medel för genomförande av projekt eller andra aktiviteter.

Veckomöten

Klubbens veckomöten på fredagar startar med lunch från kl 12:00 och avslutas kl 13:15, om inte veckans aktivitet föreskriver annat. Tiderna ska respekteras. Senast kl 12:40 bör klubbmötet sättas igång och föredraget bör pågå 20 min med efterföljande frågestund. Schemat för verksamhetsårets veckomöten inklusive programansvarig klubbmedlem för respektive fredag är fastställt och bifogas till programförklaringen. Liksom föregående år fördelas ansvaret ut på enskild klubbmedlem att bjuda in en föredragshållare till ”sin” fredag. Den klubbmedlem som är programansvarig för ”sin” fredag ska dels förbereda föredragshållaren på tidschemat samt dels meddela klubbmästare Per Netland eller sekreterare Johan Ahlner om behov av pc och/eller kanon föreligger. Det åligger även den ansvarige klubbmedlemmen att skriva referat efter föredraget. Referatet bör mailas till sekreteraren senast nästkommande måndag kl 09:00 för att texten ska kunna bifogas kommande veckobrev.

Min förhoppning är att den goda stämning som varje medlem bidrar med på våra veckomöten ska fortgå. 

Jag ser fram emot ett givande Rotaryår tillsammans med våra medlemmar, gäster och föreläsare. Min personliga målbild är att i likhet med många av mina företrädare leda klubben med humor, värme och ett gott samtalsklimat.

För Vadstena Kloster RK den 20 augusti 2019

 

 

Lars Larenius

President