Vadstena Kloster
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Johan Ahlner

Rotaryklubben Vadstena Kloster

Den 21 augusti 2021

 

 

Programförklaring för Rotaryklubben Vadstena Kloster 2021 – 2022

 

Rotary är ett världsomspännande nätverk av yrkesverksamma män och kvinnor, med fokus på humanitära insatser. Rotarymedlemmarna är organiserade i autonoma klubbar, vilka alla är medlemmar av Rotary International. Rotary är en politiskt och religiöst obunden organisation, som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago 1905. Rotary finns representerat i mer än 220 länder och har 1,2 miljoner medlemmar i dagsläget.

Nuvarande Presidenten för RI har satt upp en vision om att medlemsantalet ska vara 1,3 milj. i juli 2022 och detta ska åstadkommas genom att ”Each One, Bring One”, d v s varje medlem försöker rekrytera en ny medlem under året.


Rotarys kärnvärden är tjänande, gemenskap, mångfald, integritet och ledarskap

Rotary internationals medlemmar är genom sju fokusområden engagerade för att utveckla internationella relationer, förbättra liv och skapa en bättre värld genom att stödja fredsinsatser samt att avsluta polio för evigt. De sju fokusområdena är:


 1.      Främja fred
 2.      Bekämpa sjukdomar
 3.      Tillhandahålla rent vatten, sanitet och hygien
 4.      Rädda mödrar och barn från ohälsa och svält
 5.      Stödja utbildning
 6.      Genom lokala projekt utveckla lokala småskaliga ekonomier
 7.      Värna miljön


Målformuleringarna går hand i hand med FN:s globala mål: Agenda 2030.

Presidenten för Rotary international, Shekhar Mehta, har satt uppföljande målformulering för Rotaryåret:

 

”Serve to change lives”

Engagemang i att hjälpa andra, för att förändra deras liv, påverkar också dig och ditt liv.

 

Rotary Sverige

Rotary i Sverige är indelat i tio distrikt, tillsammans med Lettland. Men varje distrikt fungerar också helt självständigt som en del av Rotary International. Verksamheten bedrivs i huvudsak av medlemmarna i de cirka 500 klubbarna.

Vår klubb, Vadstena Kloster, ingår i distrikt 2410 som omfattas av Östergötland, Småland, Öland och Lettland. Guvernör för Rotaryåret är Gunilla Öhlin från Kalmar.

 

Rotaryklubben Vadstena Kloster

Rotaryklubben Vadstena Kloster startades i mars 1987 och Nils Engström valdes till Charterpresident. Sedan starten har klubben sina lunchmöten på fredagar, i Kapitelsalen på Restaurang Munkklostret. Klubben har per dagens datum 54 medlemmar. Genomsnittsåldern är 66 år och klubben består till 16% av kvinnor.


För Rotaryåret 2021–2022 gäller följande organisation:

Styrelse:

President:   Johan Ahlner:  
Inkommande President:   Jenny Eriksdotter
Sekreterare: Peter Transjoe
Vice sekreterare:  Jessica Hallros
Skattmästare:    Mikael Engdahl
Klubbmästare:  Torbjörn Ljunggren
Immediate Past President: Per Frödin
          

 

Klubbens kommittéer (adjungerade på styrelsemöten):

Immediate Past President: Per Frödin
Klubbkommittén   Mikael Wallsten ordf.
PR-kommitté   Johan Jeppsson ordf.
Hjälpprojektkommitté  Michael Wiik ordf.
The Rotary Foundation Jan Johansson

 

 

Verksamhetsmål för Vadstena Kloster RK

 

För 2021 - 2022 gäller följande verksamhetsmål:

Klubbens mål är att återstarta verksamheten efter det långa uppehållet.


Vi har ett ansvar att vårda och behålla medlemmar och funktionärer samt rekrytera
nya intresserade individer som medlemmar.

Vi behöver förbättra kommunikationen, såväl internt som externt.

Viktigt att funktionärer och kommittéer får tillräckligt stöd.

Vi bör öka samarbetet med andra klubbar kring hjälpprojekt, men även i övrigt.

Vi bör ha en långsiktig strategi och långsiktiga mål för klubbens verksamhet.

 

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorerna för att uppnå målet är engagemang, gemensam värdegrund och förnyelse.

Eftersom Rotary består av sina medlemmar är nyckelordet engagemang. Rotarys 1,2 miljoner medlemmar genomför tillsammans varje år insamlingar och projekt vars sammanlagda värde uppgår till många miljoner kronor. Allt som genomförs bygger på medlemmarnas engagemang.

Rotary har en mycket tydlig gemensam värdegrund. Klubbens uppgift är att verka i linje med de kärnvärden och övergripande målformuleringar som beskrivs inledningsvis i detta dokument. Som president för verksamhetsåret är det min uppgift att guida styrelse och kommittéer i deras arbete så att klubbens projekt och hjälpinsatser återspeglar den gemensamma värdegrunden.

Utan förnyelse får klubben svårt att uppnå verksamhetsmålet. Såsom Rotaryklubb ska vi ha respekt för de värderingar och traditioner som ligger till grund för den utveckling Rotary haft under mer än 100 år. Samtidigt måste vi ta hänsyn till omvärlden och samhällsutvecklingen som vi är en del av. Förnyelse handlar inte om stadgar och formalia, förnyelse är framför allt en mental inställning till förändring.

 

Kommittéernas arbete

Ordförande för respektive kommitté är namngivna ovan. De ansvarar för kommitténs bemanning samt planering av aktiviteter inom sitt ansvarsområde. Ordföranden för respektive kommitté ansvarar för avrapportering till styrelse samt till medlemmarna på klubbens veckomöten. Styrelsen ska stödja respektive kommitté i sitt arbete samt vid behov fatta beslut om tilldelning av resurser eller ekonomiska medel för genomförande av projekt eller andra aktiviteter.

 

Veckomöten

Klubbens veckomöten på fredagar startar med lunch från kl. 11:45 och avslutas kl. 13:00, om inte veckans aktivitet föreskriver annat. Tiderna ska respekteras. Senast kl. 12:30 bör klubbmötet sättas igång och föredraget bör pågå 20 min med efterföljande frågestund. Schemat för verksamhetsårets veckomöten inklusive programansvarig klubbmedlem för respektive fredag är fastställt och bifogas till programförklaringen. Liksom föregående år fördelas ansvaret ut på enskild klubbmedlem att bjuda in en föredragshållare till ”sin” fredag. Den klubbmedlem som är programansvarig för ”sin” fredag ska dels förbereda föredragshållaren på tidschemat samt dels meddela klubbmästare Torbjörn Ljunggren eller sekreterare Peter Transioe om behov av pc och/eller kanon föreligger. Det åligger även den ansvarige klubbmedlemmen att skriva referat efter föredraget. Referatet bör mailas till sekreteraren senast nästkommande måndag kl. 09:00 för att texten ska kunna bifogas kommande veckobrev.


Min förhoppning är att den goda stämning som varje medlem bidrar med på våra veckomöten ska fortsätta.


Jag ser fram emot ett givande Rotaryår tillsammans med våra medlemmar, gäster och föreläsare. Jag hoppas att arbetet i klubben och våra möten ska präglas av trivsel, kreativitet och tillfredsställelsen av att vi skapar något tillsammans.


För Vadstena Kloster RK den 20 augusti 2021

Johan Ahlner