Vänersborg
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

VÄNERSBORG ROTARYKLUBB FYLLER 70 ÅR UNDER 2016

EN SAMMANFATTNING AV DE SENASTE 10 ÅREN – EN FÖRÄNDRINGENS TID

 

Klubbens första 60 år har dokumenterats av vår rotarybroder Gunnar Ekman. Hans intressanta och trevliga redogörelse finns att läsa i Vänersborgs Söners Gilles årsbok för år 2006. Undertecknad rekommenderar alla rotarianer att gå in på hemsidan www.vanersborgssonersgille.se och ta del av klubbens historia.

 

Åren 2006 till 2016 har varit en period med stora förändringar för rotaryklubbarna i  Vänersborg. Av fyra klubbar återstår två, Aurora och Vänersborg. Brätte och Vänersborg rotaryklubbar gick samman med namnet Vänersborg Rotaryklubb under våren 2011. Sammanslagningen gjordes stegvis och den gamla klubben flyttade från Koppargrillen till Kulturhuset där Brätte sedan tidigare höll till.

Torsdagar kl 12.00 blev mötestiden för den ”nya” klubben. De första åren fördelades styrelseuppdragen så jämnt som möjligt mellan de två ”gamla” klubbarna och naturligtvis presidentskapet. Under våren 2011 delades presidentskapet mellan Ann-Charlotte Öberg (Vänersborg) och Guy Mahlviker (Brätte). Förste president i den nya klubben blev Lars Salonen (Brätte) och därefter kom Wilhelm Aarsrud(Vänersborg). Medlemmarna har genomgående varit positiva till samgåendet vilket kunde konstateras i en enkätundersökning som gjordes hösten 2012.

 Samarbetet mellan Aurora RK och Vänersborg RK har utvecklats mycket positivt och numera sker många aktiviteter gemensamt, allt från insamlingsprojekt, stipendier till Vänersborgs skolelever, rekryteringsaktiviteter som Aqua Blå/Vänersborgsgalan och trevliga gemensamma fester.

Vänersborg- Göta Älv RK upphörde med sin verksamhet under 2015. Vänersborg RK fick därmed 9 nya medlemmar som vi hoppas skall trivas i sin nya klubb.

 

 Ett antal välgörenhetsprojekt med olika inriktning har genomförts. Under 2006 avslutades Omaruru, Namibia- projektet som också involverade övriga klubbar i Vänersborg  Syftet var att finansiera, trycka och distribuera skolböcker till skolelever i första klass. Peter Johansson var den drivande kraften bakom projektet.

 Rotary International stora insamling för bekämpandet av Polio dominerade insamlings- aktiviteterna under åren 2008 till 2010.  Projektet fick arbetsnamnet ”PolioPlus” och klubben bidrog med ca 50.000 kronor .Den store bidragsgivaren var Bill Gates och det totala projektet omfattade hela 5 milj. varav Rotary International stod för ca hälften.

 

 Det mest omfattande projektet i tid och pengar (troligen det största i klubbens historia) har varit det ekonomiska stödet till Sister Margarets barnhem i Homa Bay , Kenya .Helena Salonen som arbetade för Läkarbanken i Kenya ”upptäckte” Sister Margaret och presenterade barnhemmet för föräldralösa och fattiga barn  för Brätte RK. Projektet startade under 2010. Vänersborg RK och Aurora RK anslöt hösten 2010. En gemensam projektgrupp bildades med en tids och aktivitetsplan.

Ungefär 500.000 kronor har samlats in genom olika aktiviteter under 5 år. Den mest framgångsrika aktiviteten var galakvällen på Vänersborgs teater våren 2013 där Sister Margaret deltog och det ekonomiska resultatet blev ca 100.000 kronor. För närvarande förs samtal om närmare samarbete med Bengtfors RK  

Projektet fortsätter under troligen ytterligare några år.  För information om Sister Margret och barnhemmet se hemsidan www.axelberglund.se/rotary.

 

Lokala viktiga projekt har varit utdelning av stipendier till skolelever i Vänersborgs kommun. Det största stipendiet är Ungdomsstipendiet som går till en synnerligen välmeriterad gymnasieelev. Stipendiet delas ut två gånger om året med 4000 kronor varje gång. Stipendiet delades ut första gången år 2008 . Ett annat viktigt och uppskattat stipendium är ”En god kamrat” som delas ut till elever i högstadiet.

Under många år skedde utdelning av ”Drogsnurran” också till elever i Vänersborgs skolor med syftet att bekämpa droganvändning.

Under 2015 fattades också beslut om att stödja flyktingar på Restad Gård.

 

Klubben har tagit emot ett flertal ungdomar inom ramen för Rotarys ungdomsutbyte och placerat dessa i Vänersborgs hem. Några Vänersborgs ungdomar har också åkt iväg till Canada och USA.  Klubben har vidare tillsammans med övriga klubbar vid ett flertal tillfällen tagit emot yngre yrkesverksamma icke rotarianer både från USA, Japan och Taiwan inom ramen för Rotarys GSE utbytet. Dessa aktiviteter har varit lärorika, uppskattade och roliga.

 

Den interna verksamheten har fortgått som vanligt med uppskattade lunchföredrag på Koppargrillen och senare i Kulturhuset, engagemang från medlemmarna och en trevlig kamratlig samvaro.

Antalet medlemmar är för närvarande 89 och har naturligtvis ökat genom samgåendet med Brätte RK samt överflyttning av medlemmar från den nedlagda Göta Älv- klubben. En aktiv medlemsrekrytering har också inneburit ett stort antal nya medlemmar och därav glädjande nog många kvinnor , 25%. Medelåldern är 65 år.

Många har också lämnat klubben av olika orsaker inte minst avflyttning.  Några har tyvärr lämnat oss för gott . Under åren har klubben haft följande hedersmedlemmar, Gunnar Ekman, Carl-Viking Wahlin och Helena Salonen.

Med anledning av det vikande medlemsantalet totalt och lokalt i Rotary så har ett par rekryteringsaktiviteter sjösatts. Lokalt satsar vi på Vänersborgsgalan och Aqua Blå där vi aktivt informerar och marknadsför Rotary i allmänhet och våra klubbar i synnerhet.

 

Klubbens ekonomi är mycket god och kassabehållningen vid årsskiftet 2015/2016 var 197.00 kronor exklusive behållningen på det särskilda kontot för Sister Margaret projektet, 132.000kronor. Medlemsavgiften har alla år varit 1.100 kronor.

 

 Vi kan glädjas åt att Vänersborg Rotaryklubb är vital och aktiv och vi kan

 med tillförsikt se framemot nästa 10 åren. Fokus på närvaron har minskat och klubben har en närvaro på ca 30 – 40 % av de aktiva, ej närvarobefriade.

 

 

Vänersborg i januari  2016

 

 

 

Wilhelm Aarsrud